1-10 skole i Strand – Rådmannen foreslår å beholde dagens organisering

Rådmannen ble i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor bedt om å legge frem en sak der det utredes å etablere en eller flere 1-10 skoler i Strand. I kommende levekårsutvalg får politikerne saken til behandling.

Bakgrunnen for ønsket fra posisjonspartiene var å se på bedre integrering mellom skoletrinnene, bedre utnyttelse av ressursene, større fleksibilitet og styrking av praktiske fag i skolene.

Tidligere vurderinger

I juni 2014 la rådmannen fram sak om skolestruktur for den offentlige grunnskolen 2014- 2030 (KOM 028/14). Saken bygget på flere rapporter og utredninger om befolkningsvekst, elevtallsprognoser og skolestruktur gjennomført i 2009, 2012, 2013 og 2014. Kommunestyret vedtok i behandlingen av saken 1-7 skoler (Tau skole, Fjelltun skole og Resahaugen skole) og 8-10 skoler (Tau ungdomsskole og Jørpeland ungdomsskole). På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en utbyggingsplan for skolene som ble vedtatt av kommunestyret 13.12.17. Strand kommune er godt i gang med å iverksette disse vedtakene og utbyggingen av skolene. Nye Tau skole stod ferdig høsten 2019 og utbyggingen av Fjelltun skole skal starte opp høsten 2020.

Kommunestyret ba rådmannen i KOM 108/19 å legge fram politisk sak der det utredes å etablere en eller flere 1-10 skoler i Strandaskolen. Denne saken vurderer mulighetene for 1-10 skoler innenfor de fysiske rammene til de eksisterende og planlagte skolebyggene i kommunen. For ytterligere vurdering av skolestruktur for Strandaskolen vises det til saken fra 2014 KOM 028/14.

Organisere på en effektiv måte

Lokal skolestruktur handler om hvordan kommunen skal organisere sine grunnskoletjenester på en mest mulig effektiv og kvalitativ måte til det beste for eleven. Alle innspillene fra skolene er tydelige på at skolene ønsker å videreføre strukturen med 1-7 skoler og 8-10 skoler.

Det pekes likevel på flere områder som skolene bør arbeide med, bl.a. gode overganger mellom skoleslagene/trinnene, bruk av spesifikk lærerkompetanse mellom skoleslagene og deling av spesialrom. Det er lønnsmidler å spare ved å redusere antallet rektorer, men ved en sammenslåing av to skoleslag må det styrkes ledelsesressurs i form av avdelingsleder el.l. for å kunne opprettholde kvaliteten i undervisningstilbudet slik Strandaskolen nå driver sitt arbeid.

Liten støtte for 1-10 skoler blant skolene

Skolene i Strand har kommet med sine uttalelser til administrasjonen i forbindelse med denne saken. Og utfordringene er klart flere en mulighetene, slik det fremgår av saksfremstillingen.

Samtidig har Tau skole, Tau ungdomsskole og Resahaugen skole gitt noen mee utdypende anbefalinger.

De ansatte ved de tre skolene anbefaler ikke å etablere 1-10 skoler. Det pekes blant annet på at avstanden mellom ledelsen og andre ansatte kan bli større ved en slik sammenslåing, og at kompetansebygging lokalt vil treffe bedre dersom skolene kan konsentrere seg om barnetrinn og ungdomstrinn.

Foreslår å beholde dagens organisering

Det er gjennomført grundig administrativt og politisk arbeid i forkant av saken om skolestruktur fra 2014. Rådmannen finner således ingen grunn til å anbefale å gjøre om på gjeldene vedtak om skolestruktur og skoleutbygging og anbefaler derfor alternativ 1 i saksfremstillingen.

Beholde dagens planlagte organisering med rene 1-7 skoler og 8-10 skoler. Ved å gå for dette alternativet sikrer vi en enhetlig Strandaskole som gjør det lettere for skolene å dra nytte av hverandre i utviklingsarbeid og kompetansebygging. Dette alternativet er det som vedtatte planer for skoleutbygging tar utgangspunkt i og legger opp til. Det er videre marginale økonomiske besparelser knyttet til å gå for et annet alternativ.