Anbefale ikke utvidelse av elevtallet på KF-skolen

KFskolen Jørpeland har søkt Utdanningsdirektoratet (Udir) om elevtallsutvidelse fra 200 til 400 elever. Strand kommune er som vertskommune bedt om en uttalelse i forbindelse med søknaden.

Strand kommune anbefaler ikke en utvidelse av KFskolen, skriver rådmannen i saken. Hovedbegrunnelsen for dette er at kommunen har vedtatt og iverksatt store utbyggingsprosjekter for de offentlige skolene. Prosjektene utgjør samlet hovedparten av Strand kommunes innvesteringer i inneværende økonomiplanperiode på nær 700 mill. I tillegg vil en utvidelse av friskolen kunne ha negativ innvirkning på driften ved Nordre Strand oppvekstsenter og muligens en av de to barneskolene på Jørpeland.

Når det gjelder skolefaglige hensyn er rådmannen av den oppfatning at trekket i rammetilskuddet til kommunen påvirker kvaliteten på den offentlige skolen ved blant annet for lite timer til styrking av ordinær undervisning, skriver rådmannen.