Badstuene kan få bli, men bare med EL-motor

I onsdagens forvaltningsutvalg skulle lokalpolitikerne behandle klagen på omgjøringsvedtaket om midlertidig tillatelse til motorferdsel med to badstubåter på Refsvatnet.

Rådmannens forslag til vedtak i saken var å ikke ta klagen til følge. Og at omgjøringsvedtaket av 12.8.20 ble opprettholdt og oversendt Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling.

Behandling i forvaltningsutvalget

I forvaltningsutvalget onsdag fremmet Leidulf Sigmundstad(Sp) alternativt forslag til vedtak.

Det gis med bakgrunn i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 6 dispensasjon med tillatelse til bruk av to badstubåter på Refsvatnet på følgende vilkår:

1. Det tillates kun drift med elektrisk båtmotor tilsvarende inntil 20 hk.

2. I forbindelse revidering av arealplanen for området vil Kommunen gjøre en ny vurdering av denne saken. Det vil også bli vurdert om det kan vedtas en lokal forskrift for å tillate denne typen motorferdsel.

Strand Kommune mener dette tiltaket har svært begrensede negative konsekvenser. Tiltaket vil bidra til å styrke reiselivssatsingen i området.

Ved votering ble alternativt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saken sendes nå over til Fylkesmannen i Rogaland som vil ta endelig avgjørelse i saken.