Barn kan ikke gå tapt før noe gjøres

I en henvendelse til Strand kommune ønsker Kristine Slåtto (29) at det gjøres tiltak på Grønevoll for å sikre myke trafikanter. Slik det er i dag skapes det trafikkfarlige situasjoner. iRyfylke har tidligere påpekt mangelen på fotgjengerfelt på Rv. 13 mellom Jørpeland og Grønevoll. Denne gang lyktes vi ikke med å få en uttalelse fra kommunen.

Slåtto påpeker i sin henvendelse at det er mye og økende trafikkmengde på Grønevoll. I tillegg er det 70 km/t på det aktuelle strekket, og Slåtto mener at flere kjører langt over dette også. Det er mye bebyggelse og flere skoleelever krysser nettopp veien her. Hun syns det er på tide at kommunen sørger for at det blir gjort tiltak som sikrer skoleveien for mange barn. I henvendelsen sin trekker Slåtto frem gangfelt, undergrunn og gangbru som aktuelle tiltak.

Over her går flere unger på vei til skolen påpeker Slåtto. Foto: iRyfylke

Når iRyfylke snakker med Slåtto, opplyser hun om at saken ble meldt inn til FAU og at de skulle ta dette opp torsdag 16. januar.

I Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU) ved Resahaugen skolen sitt referat fra møte poengteres nettopp dette. Her heter det «I tillegg er dei lange strekningane, til dømes langs hovudvegen, ikkje trygge nok for dei små. Ein saknar overgangsfelt på Grønevoll, og ynskjer lågare fartsgrense her». I referatet trekker også FAU frem at fortauet er for smalt langs hovedveien og det uttrykkes ønske om autovern mellom bilvei og fortau.

Arbeidsutvalget lister opp flere trafikksikkerhetstiltak for trygg skolevei i referatet. Deriblant manglende fartsdemping i Resahagen boligfelt, fotgjengerfelt i området ved Klippen og fartsdemping i 30-sonen i Leitevegen. Samtidig stilles det spørsmål til hvordan kommunen skal sikre trygg av- og påstigning for elevene ved Strandahallen under byggeperioden til ny flerbrukshall og Nye Fjelltun.

Senterparti politiker Leidulf Sigmundstad, som sitter i forvaltningsutvalget, forteller at det tidligere har vært snakk om undergrunn på Grønevoll i forvaltningsutvalget etter henvendelse fra innbyggere. Han vil ikke la det være noen tvil om at han har stor forståelse for at dette kommer på banen igjen.

Han forklarer at det ble lite gjort i forbindelse med undergrunn sist og årsaken er at denne type prosjekter er veldig kostbare.

Sigmundstad forstår godt at problemstillingen dukker opp igjen, i lys av at Ryfylketunnelen åpnet like før nyttår. Han mener selv at dette er noe administrasjonen må se på en gang til da trafikkmønsteret har forandret seg etter åpningen av tunnelen.

Kommunalsjef for teknisk i Strand kommune, Jan Leland, sier at administrasjonen vil vurdere hvordan de skal håndtere dette. For slike saker er det forvatningsutvalget som tar stilling til om administrasjonen skal gå i dialog med Rogaland Fylkeskommune om eventuelle tiltak. Også han har forståelse for bekymringen på grunn av den økte trafikken etter at Ryfylketunnelen åpnet.

One Comment

Legg igjen en kommentar