Behov for kommunal deltakelse i utarbeidelse av reguleringsplan for Heiabakkane

Heiabakkane. Flyfoto: Kartverket

I kommende kommunestyremøte ber Leidulf Sigmundstad(Sp) om at kommunen tar initiativ til en reguleringsplan for Heiabakkane. Bakgrunnen er at kommunen og lokalpolitikerne har fått flere dispensasjonssøknader de siste årene, og alle har blitt stoppet av Statsforvalteren.

Sigmundstad sier at forvaltningsutvalget i Strand har i de fleste sakene ønsket å gi dispensasjon stikk i strid med kommunedirektøren sine råd. Men alle har blitt stoppet etter innsigelser fra Statsforvalteren.

Flere grunneiere i området har hatt ønske om å skille ut areal og gjøre tilgjengelig flere byggeklare tomter. Alle ser behovet for å få på plass ein ny helhetlig reguleringsplan for Heiabakkane, mener Sigmundstad.

Samtidig mener Sigmundstad at det er urimelig at noen få grunneiere med 1-2 tomter skal ta kostnaden med å få på plass en ny privat reguleringsplan. Han mener derfor at Strand kommune må ta initiativ til å få på plass en reguleringsplan for området for å unngå dispensasjons praksisen. Og samtidig ta hele kostnaden eller dele denne med grunneierne.

Les hele interpellasjonen her

Forvaltningsutvalget har dei siste åra behandla utallige dispensasjonssaker frå kravet om reguleringsplan for Heiabakkane. Bakgrunnen er at mange grunneigarar ønskjer å legge til rette for byggeklare tomter.

Forvaltningsutvalget har i dei fleste sakene ønska å gje dispensasjon, sjøl om kommunedirektøren har gitt råd om å sei nei fordi det ikkje er ønskelig å styre utviklinga på grunnlag av dispensasjonar. Felles for sakene er at dei har blitt stoppa med innsigelse frå Statsforvaltaren med samme grunngjeving.

Alle ser behovet for å få på plass ein ny heilskaplig reguleringsplan for Heiabakkane. Spørsmålet er korleis me skal få det på plass, og kven som skal betala for ein reguleringsplan. Senterpartiet meiner det er urimelig at nokre få grunneigarar med 1-2 tomter skal ta kostnaden med å få på plass ein ny privat reguleringsplan. Strand kommune må ta initiativ til å få på plass ein reguleringsplan for området for å unngå dispensasjons praksisen. Kostnaden kan enten tas av kommunen eller gjennom ei fordeling mellom kommunen og grunneigarane.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ til å starta ein reguleringsplan prosess for Heiabakkane. Sak blir lagt fram for politisk behandling innan 3. kvartal 2021 med forslag til finansiering og fremdrift for planprosessen.