Boreal lader opp til kamp mot Fylkeskommunen

I et brev fra Boreal til Rogaland Fylkeskommune går førstnevnte til angrep på Fylkeskommunens dobbeltrolle. Reduksjon av bompengesatser i Ryfylketunnelen er i seg selv en målrettet endring i disfavør av Høgsfjordsambandet, påpeker Boreal.

Mener at forutsetningene for løyve ikke er innfridd

Siden 1.januar 2020 har Høgsfjordsambandet blitt drevet som et kommersielt samband i regi av Boreal Sjø. Det var etter at Boreal Sjø vant anbudet på løyve mot blant annet Fjord 1 og Norled at det nettopp var Boreal Sjø som ble tildelt løyve av Rogaland Fylkeskommune.

I slutten av april hadde Rogaland Fylkeskommune og Boreal et møte for å drøfte eventuelle tiltak for at sambandet kunne åpne snarlig. Les referatet fra møtet her! Etter møtet sendte Fylkeskommunen et oppfølgende brev der de gjør det klart ovenfor Boreal at Fylkeskommunen ikke gir finansiell støtte til Boreal, Fylkeskommunen gir ikke fritak for kaileie og at dersom Boreal introduserer en ny rutetabell der endring av åpningstid eller frekvens reduseres med mer enn 15% sammenlignet med rutetabellen som ligger til grunn for løyve, trekker fylkeskommunen løyve tilbake.

I et brev fra Boreal til Fylkeskommunen som svar på oppfølgingen etter møtet går Boreal langt i å hevde at forutsetningene som lå til grunn for utlysningen av løyvet ikke er innfridd. Boreal peker på at det fremgår av fylkeskommunens egen tekst for utlysning av løyve, at fylkeskommunen stilte som en uttrykkelig forutsetning for ferjesambandet at dette skulle starte opp når Ryfast åpner og det offentlig subsidierte sambandet legges ned.

Videre skriver Boreal at Fylkeskommunen og fylkestinget har i senere vedtak selv lagt til grunn at Ryfast ikke anses som åpnet før alle tunneler er åpnet, og har på dette grunnlag unnlatt å kreve bompenger ved passering. Fylkeskommunen har etter åpningen av Hundvåg- og Eiganestunnelen fortsatt ikke begynt å kreve bompenger. Dermed mener Boreal at Fylkeskommunen heller ikke hsr innfridd den uttrykkelige forutsetningen som lå til grunn for utlysning av løyvet.

Konkurranse om løyve på feil grunnlag

Vedtaket som lå til grunn for Ryfast og det som utlysningen av sambandet bygger på, nemlig at det skulle kreves vedtatte bompengesatser for hhv. Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen har heller ikke blitt innfridd mener Boreal. Tilbyderne som konkurrerte om løyvet måtte alle basere sine kalkyler og tilbud på de vedtak som lå til grunn for åpningen av Ryfast.

  • Boreal påpeker også bakgrunnen for fylkestingets vedtak om å redusere bompengesatsene, at det ble gjort av hensyn til konkurransen med Høgsfjordsambandet.

Boreal mener derfor at Fylkeskommunen erkjenner at det foreligger et faktisk og åpenbart konkurranseforhold og at bompengeinnkrevingen har en direkte konsekvens for Høgsfjordsambandet. Dette sambandet kan ikke konkurrere med et Ryfastsamband som er gratis, påpeker Boreal i brevet. I tillegg til at forutsetningene for løyvetildelingen dermed er blitt vesentlig endret, innebærer dette en offentlig subsidiering som synes å være lovstridig og/eller i strid med EØS-regelverket.

Fylkeskommunen bruker sin monopolposisjon til å endre konkurransesituasjonen

Boreal hevder også i sitt brev til Fylkeskommunen at det kan reises spørsmål ved om Fylkeskommunen ved å redusere bompengesatsene etter at løyvet er tildelt, dermed har utnyttet sin monopolsituasjon til å endre konkurransesituasjonen. I tillegg er reduksjonen av bompengesatsene i seg selv en målrettet endring i disfavør av Høgsfjordsambandet og dermed av de økonomiske forutsetningene for ferjedriften.

Boreal skriver avslutningsvis i brevet at de er innstilt på å finne en løsning som gjør at sambandet kan starte opp snarest mulig basert på de vilkår og forutsetninger som lå til grunn for løyvet. Men samtidig påpeker de at ettersom Fylkeskommunen selv styrer forutsetningene må løsningen finnes i samråd med Fylkeskommunen.

De påpeker også avslutningsvis at koronasituasjonen skaper utfordringer som må hensyntas. Dette er blitt gjort i all kollektivtrafikk i landet og Boreal legger til grunn at det ikke gjøres unntak for privat ferjedrift.

Boreal anmoder i brevet et møte for å få til en konstruktiv dialog og en snarlig avklaring. Rimelige tiltak og varigheten av disse ønsker Boreal å avklare med Fylkeskommunen som løyvemyndighet.