Budsjettforslag 2021: Kutter ut Torghuset fritidsfabrikk

I rådmannens budsjettforslag som ble lagt frem for kommunestyret onsdag foreslås det frem omfattende kutt for å få kommuneøkonomien til å gå opp de neste årene.

Rådmannen velger i denne anledning å kutte videre investeringer i Torghuset fritidsfabrikk og vil heller sette bygget i stand til å romme dagens tilbud.

I budsjett for 2017 ble det foreslått å bruke 15 mill. for å oppgradere Torghuset. Oppgraderingen var da nødvendig slik at bygget kunne innfri kravene til arbeidsmiljø og brannforskrifter og for å få godkjent bruksendring/ ferdigattest for bygget i henhold til dagens drift/ bruk. Ved behandling av budsjettet i kommunestyret ble investeringen strøket med begrunnelse av at det ikke skulle investeres i Torghuset før det var en avklaring med hensyn bygging av nytt kulturhus.

Kommunestyret har i sak 7/20 vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt for Torghuset (Fritidsfabrikken) med en kostnadsramme på 62 mill. og 22 mill. i eksterne midler. Det arbeides med forprosjektet og det vil komme en egen sak tidlig i 2021. I vedtatt økonomiplan er det satt av 10 mill. i 2020 og 20 mill. i 2021 til fritidsfabrikken.

I 2021 foreslås det å sette av 18 mill. for å oppgradere bygget slik at bygget blir lovlig i forhold til dagens bruk. Det må gjennomføres en rekke tiltak for å få godkjent bruksendring/ferdigattest for bygget i henhold til dagens drift/bruk. Brannsikring, rømningsveger samt arbeidstilsynets regler må ivaretas fullt ut. Bygget må teknisk oppgraderes for å tilfredsstille aktuelle tilsynsmyndigheter, som branntilsyn, tilsyn med elektriske anlegg, tilsyn med heisanlegg mv.

Bygget blir da ikke bygget om til en fritidsfabrikk, men vil bli tilrettelagt på en best mulig måte innenfor gitte rammer.