Derfor ble innkrevingen i Ryfylketunnelen utsatt – Les brevet fra regionvegsjefen her

Innkrevingsstart i Ryfylketunnelen i prosjektet rv. 13 Ryfast

Bakgrunn
Prosjektet Rv. 13 Ryfast består av to underjordiske toløpstunneler. Tunnelen mellom E39 i Stavanger og Hundvåg (Hundvågtunnelen) i Stavanger kommune er 5,7 km lang, mens tunnelen mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune (Solbakktunnelen – senere omdøpt Ryfylketunnelen) er 14,3 km lang. Ryfast vil, når Ryfylketunnelen er åpnet for trafikk, gi ferjefri forbindelse mellom Nord-Jæren og Ryfylke. Dette brevet sendes vedtakskommunene i Prop. 109 S (2012-2013).

Ryfastprosjektet har meldt at Ryfylketunnelen åpnes for trafikk 30. desember 2019, mens Hundvågtunnelen åpner samtidig med Eiganestunnelen i februar 2020. Fram til Hundvågtunnelen åpner må trafikken fra Ryfylketunnelen følge dagens vegnett over Hundvåg og rutes over Bybrua til Stavanger sentrum.

Ved behandlingen av sak om fastsettelse av bompengetakstene i prosjektet fattet fylkestinget i Rogaland 15.10.2019 følgende vedtakspunkt 8 i sak 112/2019:

Innkreving av bompenger i prosjektet igangsettes ikke før prosjektet i sin helhet er åpnet.

Det ligger til Regionvegsjefen å beslutte når bompengeinnkreving i et prosjekt skal starte. Basert på vedtaket fra fylkestinget i Rogaland av 15.10.2019 har Statens vegvesen gjennomført en vurdering av konsekvensene av utsatt innkreving av bompenger i Ryfylketunnelen. Statens vegvesen, Region vest har besluttet at bompengeinnkrevingen i Ryfylketunnelen utsettes til Hundvågtunnelen åpner for trafikk. Dette notatet oppsummerer Regionvegsjefens vurderinger for beslutningen om utsatt bompengeinnkreving i Ryfylketunnelen.

Regionvegsjefens vurdering
Det er ventet at Hundvågtunnelen blir åpnet for trafikk i februar 2020. Statens vegvesen vurderer de økonomiske konsekvensene av utsatt innkrevingsstart i Ryfylketunnelen som håndterbare innenfor prosjektets økonomi.

Utbyggingsprosjektet har planlagt for økt trafikk over Hundvåg og Bybrua som følge av at Ryfylketunnelen åpner før Hundvågtunnelen. Det er ventet at det i perioden frem til åpning av Hundvågtunnelen vil bli økt kødannelse, særlig i rushtiden. Det blir iverksatt tiltak for å ivareta trafikksikkerheten til de vegfarende og de som går og sykler langs vegen, spesielt trafikk til og fra skolene på Hundvåg. Vi vurderer økt trafikk på Hundvåg som håndterbar, og har beredskap på plass for å kunne håndtere situasjoner som skulle oppstå som følge av økt trafikk.

Ryfylketunnelen er dimensjonert for vesentlig høyere trafikk enn det som er ventet ved åpning. Dette gjelder også om bompengeinnkrevingen blir forskjøvet noe i tid. Det er på plass overvåkningssystemer som håndterer eventuell kødannelse i tunnelen. Sikkerheten i tunnelen er i så måte ivaretatt.

Statens vegvesen, region vest har besluttet at bompengeinnkrevingen i Ryfylketunnelen utsettes til Hundvågtunnelen åpner for trafikk. Ved vesentlige endringer i prognosen for trafikkåpning i Ryfylketunnelen, vil vi vurdere innkrevingsstart i Ryfylketunnelen på nytt.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet vil fatte takstvedtak for innkrevingen av bompenger i Ryfastprosjektet før innkrevingsstart. Takstvedtaket blir kunngjort av det regionale bompengeselskapet Ferde AS 4-6 uker før innkrevingsstart.

Legg igjen en kommentar