Et dystert bilde av kommuneøkonomien i Strand

Torsdag i forrige uke var formannskapsrepresentantene samlet foran skjermene sine til det digitale formannskapsmøte. Sakslisten inneholdt blant annet saker som skoleskyss til Forsand skole, nedleggelse av helsestasjonen på Tau, oppgradering av Jørpeland stadion mfl.

Det som kanskje for tilskuerne ga størst inntrykk var økonomisjef, Hanne K. Fjelde Krog, sin drøyt 15 minutter lange orientering om kommunale økonomiske konsekvenser av koronapandemien og driftsrapport per februar under rådmannens kvarter. «Rådmannens kvarter» som dog hadde en varighet på like over 40 minutter tok for seg status rundt koronaviruset, økonomi og lokalt næringsliv.

Hovedutfordringen i driften er kuttkrav fra 2019 på 5,5 mill og varig ut økonomiperioden som er merkant og som virksomhetene ikke har funnet gode og langsiktige løsninger på enda. Det var marginalt overskudd i 2019 på tross av et merkant merforbruk i virksomhetene. Dette viser at kuttene ikke lot seg realisere, sa Krog.

Gjeldsgrad Strand kommune. Skjermdump

Kommunen har et vedtatt gjeldsnivå på maks 60% av netto driftsinntekt. I illustrasjonen over viser rådmannens budsjettforslag med blå linje, grønn er anbefalt gjeldsgrad og rød linje er forventet gjeldsgrad etter vedtatt budsjett og økonomiplan.

Økonomisjefen trekker frem forhold som at flerbrukshallen ble tatt inn og oppgradering av torghuset til fritidsfabrikk som faktorer for at kommunen nå styrer mot en gjeldsgrad som er over det dobbelte av hva som er anbefalt for kommunesektoren. Dette blir vanskelig å jobbe etter, og vi trenger reelle politiske prioriteringer og ikke mer ostehøvelkutt, la Krog til.

Omstillingskravet øker i 2020 til 10 millioner, noe virksomhetene ikke har klart å få varige gode tiltak på. Omstillingskravet øker til 17 millioner i 2022. Det er behov for gode beslutninger nå som munner, utdypte Krog.

Krog stilte et spørsmål til politilerne «er det vilje til å gjøre disse omstillingstiltakene, eller skal vi fortsette som før?» Realiteten er at vi kan ikke fortsette som før fordi investeringene spiser opp handlingsrommet vårt, sa Krog.

Om 3 år har kommunen 40 millioner mindre å rutte med pr budsjettår. Dette er fordi finanskostnadene som renter og avdrag øker så mye og da må tilsvarende kuttes i drift. Krog påpekte igjen at de omfattende kuttkravene som er lagt inn hit til, har i praksis kun vært ostehøvelkutt.

Vi må ha tydelige signaler nå, på hva vi kan kutte ut og hva vi kan redusere av tjenesteomfang. Slik det er nå lever vi litt over evne. Vi må gjøre prioriteringer som viser igjen, avsluttet økonomisjefen.

Legg igjen en kommentar