Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å bruke penger på arbeidsplasser til ungdom

Mads Hjelmen(H) fikk full støtte, og et enstemmig kommunestyre gikk inn for å legge til rette for arbeidsplasser på ettermiddager og ferier for ungdom i kommunen.

I onsdagens kommunestyremøte la Mads Hjelmen(H) frem en interpellasjon om arbeidsplasser til ungdom i kommunen. Hjelmen trakk frem virksomheter som Bygg og eiendom v/ park og grønt, vaktmestertjenester og rydding av søppel i turområder.

Også utstyrslageret som driftes av kulturkontoret ble nevnt som er viktig område. Her er det et stort behov for å opprettholde en god nok åpningstid til brukerne spesielt på ettermiddager og ferier.

  • Mange barn, ungdommer og familier har ved dette tilbudet fått mulighet til å delta i aktiviteter de kanskje ellers ikke ville fått.

I kommunestyret sa Hjelmen at Strand Høyre har tro på at ved å gi ungdom jobbmuligheter, så kan smaken på arbeidslivet og det å kunne bidra i viktige tjenester være både god forebygging og motivasjon til både dem og til brukere av tilbudet.

Avslutningsvis var Hjelmen bestemt på at han mener det kan legges til rette for flere ungdomsarbeidsplasser i kommunen.

Les hele interpellasjonen fra Strand Høyre v/Mads Hjelmen her:

Strand Høyre har tro på at ved å gi ungdom jobbmuligheter, så kan smaken på arbeidslivet og det å kunne bidra i viktige tjenester være både god forebygging og motivasjon til både dem og til brukere av tilbudet. Strand kommune har flere virksomheter som kan tilrettelegge for jobb til ungdom; F-eks Bygg og eiendom v/ park og grønt, vaktmester tjenester ol.

Kommunen har et utstyrslager driftet av kulturkontoret. Dette er et veldig godt tilbud, som dessverre har for lite åpningstid på ettermiddag og i ferier. Mange barn, ungdommer og familier har ved dette tilbudet fått mulighet til å delta i aktiviteter de kanskje ellers ikke ville fått. Mangel på ansatte som jobber ettermiddag og ferier gjør det utfordrende å gjøre dette tilbudet så tilgjengelig som vi ønsker. Nå når sommeren er på vei og skateparken åpner helt vil vi at utstyrslageret har åpent så ofte som mulig slik at tilbudet er dekket, både ettermiddager og sommer. Strand Høyre mener det kan legges til rette for flere ungdomsarbeidsplasser i kommunen.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det er mulig med slike arbeidsplasser i 2020 som det fremkommer av interpellasjonen.

Dersom rådmannen finner mulighet til dette så gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å bruke 200.000,- til formålet.

Beløpet trekkes fra disposisjonsfondet.