Får rådmannen det som han vil blir det økt eiendomsskatt i 2020 og 2021

Strand kommunestyre vedtok å innføre eiendomsskatt i sak 131/86. 20 år senere, i sak 48/06 ble det vedtatt å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Eiendomsskattelovens § 8 A-3, 2. ledd fastsetter at kommuner i hovedregelen må gjennomføre en generell omtaksering hvert 10. år. Fra og med 2019 er det lagt fram nye takster som i hovedregelen skal gjelde de neste 10 årene. Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile eiendommens antatte markedsverdi, jf eiendomsskattelovens § 8 A-2 (1). Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har fastsatt egne retningslinjer som ligger til grunn for omtakseringen.

Fra og med 2020 er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på takster til boliger og fritidsboliger. Den nye regelen innebærer at disse takstene skal reduseres med 30 %. Det innebærer at dersom eiendomsskatteinntektene skal holdes uendret på dagens nivå, må skattesatsen økes fra 1,4 promille til 2,0 promille.

Kommunestyret har i sak 99/17 vedtatt at den samlede inntekten fra eiendomsskatt ikke skal øke. Det har ikke vært mulig å legge fram et budsjettforslag i balanse som ivaretar dette vedtaket. Dette skyldes i hovedsak en svak inntektsforventning og høye kostnader forbundet med allerede vedtatte investeringer.

Rådmannen har innarbeidet en økt skattesats i 2020 på 1 promille. Det vil si 0,4 promille utover den økningen som uansett må vedtas for å opprettholde eiendomsskatteinntektene i 2020 på samme nivå som i 2019 (jf omtale i budsjettforslag 2019). En ny skattesats i 2020 på 2,4 promille innebærer en inntektsøkning for kommunen på 4,086 mill. Denne økningen innebærer at gjennomsnittlig eiendomsskatt per boenhet i 2020 vil være på 3.138 kroner og per fritidsbolig på 2.382. Ser vi kun på forslaget om økt inntekt fra eiendomsskatt vil denne i snitt utgjøre 1,43 kr per dag for boliger og 1,09 kr per dag for fritidsboliger.

Rådmannen har videre innarbeidet en økning i skattesatsen til 3,0 promille i 2021. Denne økningen medfører en årlig ekstra inntekt for kommunen på 6,13 mill.

Når skattesatsen er etablert på 3,0 promille i 2021 vil samlede eiendomsskatteinntekter ha økt med 10,2 mill. mot 2019 nivået. Dette tilsvarer under det halve av hva låneavdragene øker i økonomiplanperioden.

Det foreslås ingen økninger på skattesatsene for næring, kraftnett eller for det særskilte skattegrunnlaget. Skattesatsen for disse er for øvrig på lovens maksimalgrense på 7 promille.

Endelig budsjett for 2020 vedtas i kommunestyre 11.des 2019. Så her har politikerne noe å jobbe med fremover.

(Artikkelen er sakser fra rådmannens Budsjett 2020 med økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023)

Legg igjen en kommentar