FAU ved Tau skole er fortsatt bekymret selv etter skolesjefens orientering

I kommunestyremøtet 28.april orienterte kommunalsjef for opplæring Guro Harboe Ur om de økonomisk fordeling til skolene i Strand kommune. FAU ved Tau skole ble langt ifra betrygget om at utfordringene på skolen vil bli løst.

I begynnelsen av mai sendte derfor FAU ved Tau skole et brev til formannskapet og kommunestyret i Strand. Der uttrykket de sin bekymring for skjevfordelingen mellom skolene og det de betegner som misvisende informasjon fra kommunalsjefen.

Brevet fra FAU-leder Katrine Nordbø

Vi oppfattet Guro Harboe Ur sin presentasjon i Kommunestyremøtet som både informerende og misvisende. Den informerte at hun ikke har en konkret definisjon på hva som innebærer et forsvarlig tilbud i skolene. Samtidig viste hun til kommuneadministrasjonens generøsitet når de bevilget 3,55 millioner til Tau Skole (av de 7,1 millioner etterspurte for å komme i null), mot kun 1 – 2 millioner til andre skoler i Strand (også 50% av deres etterspurte midler til å komme i null). Det hun ikke nevnte er hva dette betyr i praksis for antall stillinger hver skole må da kutte, og ressursene som de så står igjen med.

Vi har mottatt en kopi av brevet som rektoren til Resahaugen sendte til foreldre av barn i hennes skole. Dette viser til at selv om Fjelltun settes under administrasjonen til Resahaugen, beholder Fjelltun to avdelingsledere i 100% stilling og trinnlederstillingene styrkes. Imidlertid ser nåværende ressurssituasjonen ved Tau Skole ut som vist i tabellen under (tallene for Resahaugen og Fjelltun var gitt av rektorene deres i mars):

Ur fortalte Kommunestyret at Tau har en mer intensiv bruk av assistenter enn de andre skolene i Strand. Dette gjelder faktisk kun 1. og 6. trinn i skoleåret 2021/22, hvor det er dokumentert behov for ekstra spesial- og sosialpedagogiske ressurser. En mer detaljert oversikt av ressursfordeling per trinn i Tau skole er vedlagt, og lignende mal kan hentes fra Resahaugen og Fjelltun.

Friskoleloven §3-6 regulerer at kommunen må dekke utgifter til spesialundervisning og midlene må være relatert til antall elever med behov for spesialundervisning, og ikke det totale elevtallet på skolen. En tilsvarende ordning eksisterer ikke for offentlige skoler: Strand Kommune kan tildele et felles budsjett for alle formål i en offentlig skole, uten å ta hensyn til antall elever per klasse som har spesielle behov. Dette gir videre skjevdeling i ressurser, som blir også identifisert i BDO sin rapport til kommunestyret.

Vi står igjen med følelsen at Ur ikke har innsett at de offentlige skolene må konkurrere med private friskoler. Konkurransen handler ikke om hvilke kan driftes billigst, men om kvalitet på undervisningen. Med skjevdeling av ressurser har hun risikert å skape dårlig klima mellom alle skolene i Strand, istedenfor å styrke samarbeidet mellom dem.

Vi håper formannskapet setter større fokus på fordeling av ressurser per klasse i Strandaskolen. Vi blir nødt til å sende en bekymringsmelding til Statsforvalteren hvis dere ikke tar tak.

Ressursfordeling Tau skole 2021-22