Flertallet i formannskapet gikk inn for kommunale avgifter i 12 terminer

I torsdagens formannskapsmøte skulle politikerne behandle en sak om utredning av 12 terminer på kommunale avgifter. Rådmannen ønsket å opprettholde dagens ordning med to terminer.

I forbindelse med behandling av budsjettforslaget for 2020 vedtok kommunestyret følgende: «For å oppnå en jevnere fordeling av skatte- og avgiftsbyrde over året, skal norm for innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter endres til 12 like månedlige betalinger. Endringen trer senest i kraft fra 01.01.2021».

Når saken ble behandlet i formannskapet bemerket Kristoffer Amdal (H) at saksfremlegget virket veldig ensidig og at det var mye informasjon om hvor tungt og vanskelig det var å innføre 12 terminer.

Merkostnader for 12 terminer

Rådmannen skriver saksfremstillingen at merarbeidet i Økonomiavdelingen er beregnet til 45 dagsverk tilsvarende 18 % stilling. Det ble ikke lagt fram forslag om bemanningsøkning ved terminomlegging. Det medfører at dersom man går videre med 12 terminer må annet arbeid nedprioriteres. Det mest nærliggende å nedprioritere da må bli innfordringsarbeidet som i økende grad må settes ut til ekstern inkasso.

Fremskrittspartiet fremmet alternativ forslag i formannskapet, foreslått av Petter Korneliussen: Strand kommune innfører 12 terminer for betaling av kommunale avgifter. Dersom personer eller bedrifter ønsker færre terminer etterkommes ønsket.

Dersom kommunestyret 30.september opprettholder innstillingen fra formannskapet blir det fra 01.01.2021 12 terminer på kommunale avgifter i Strand kommune.