Foreslår nedleggelse av Nordre Strand Oppvekstsenter

I rådmannens budsjettforslag kommer nok en gang forslaget om nedleggelse av Nordre Strand Oppvekstsenter på banen. I fjor samlet het helt samfunn seg mot rådmannens forslag og nedleggelsen ble avverget når kommunestyret vedtok budsjettet for 2020.

Nå kommer altså skolen på Fiskå igjen under kutt kniven. Rådmannen forklarer i budsjettforslaget at sektoren styres av føringer i opplæringsloven som skal sikre barn et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, rett til opplæring på valgt målform, og av nasjonale normtall for lærertetthet i undervisningen. Summen av disse kravene gjør at skolene i Strandaskolen nå er på et minimum av ressurser for å kunne drive etter gjeldende forventninger fra sentrale og lokale myndigheter

Dette har ført til at det foreslås å legge ned Nordre Strand skole, som har de dyreste enhetskostnadene i sektoren, fra august 2021. Det er ikke rom for ytterligere kutt i de øvrige skolenes drift, presiseres det i budsjettforslaget.

En konsekvens av foreslått bevilgning, er at elever fra Nordre Strand flyttes til Tau skole ved nytt skoleår, og at barneskolene må utnytte enhver mulighet til å slå sammen klasser, også på tvers av målform i de muntlige fagene, slik at vi får optimalisert gruppestørrelsene for å få en mest mulig effektiv drift. Det vil være små ressurser til å sette inn vikar, og da må klasser slås sammen i perioder med sykefravær. Det er usikkerhet knyttet til om skolene klarer å innfri kravet til lærernorm med foreslått budsjett.