Formannskapet gikk inn for lavere gebyr en foreslått i delingssaken Preikestolen Fjellstue

I formannskapet i går kveld ble saken, om at Strand kommune gjennomførte en oppmålingsforretning ved fradeling av Preikestolen fjellstue m. m iht. til delevedtak 008/19, datert 07.02.2019, behandlet

Normalt blir denne type tjenester fakturert iht. til kommunens gebyrregulativ. I og med at den aktuelle eiendommen er stor blir gebyret svært høyt. Dersom gebyrsatsene skulle blitt fulgt vil gebyret for selve oppmålingsforretningen bli på totalt kr. 4.335.570,- for den aktuelle eiendommen.

Rådmannen anbefalte derfor å justere ned gebyret med 75 %, jf. hjemmel i gebyrregulativet § 1.4 om urimelige gebyrer. En reduksjon på 75 % vil medføre et gebyr på oppmålingsforretningen på kr. 1.083.893.

Stavanger Turistforening som er tiltakshaver i fradelingssaken meldte også inn sim bekymring. Selv om gebyret var redusert med 75%, ville gebyret fremdeles være høyere en det som kunne anses som i tråd med selvkostprinsippet.

Kristoffer Amdal(H) tok til orde for at gebyret fremdeles var alt for høyt, dette selv om kommunen gjerne skulle hatt hånd om det fulle gebyret (red. jf kommunens økonomiske situasjon). Han etterspurte kommunens reelle utgifter ved oppmålingsforetningen.

Kommunalsjef teknisk, Jan Leland, forklarte at kommunen i oppmålingssaker kjøper denne tjenesten fra Rycon. Fakturaen for dette arbeidet er på sirka 60.000,-. Det er lagt ned betraktelig med timer i plan og forvaltning i kommunen i forbindelse med den aktuelle oppmåling og fradelingssaken. Han estimerte sirka 70 timer. Om en legger til grunn en timesrate på 1000,- pr time for dette vil den reelle kostnaden for kommunen bli omlag 130.000-140.000,-.

Leland forklarte videre at gebyrforskriften ikke er laget for slike eiendommer. Normalt er kanskje tomtene 5, 10, 15 dekar. Leland kan ikke huske å hatt noe i nærheten av så stort i sin tid. Eiendommen er forøvrig på sirka 2490 dekar (ca 2.490.000 kvm)

Kristoffer Amdal(H) fremmer forslag om at kommunen fastsetter gebyr til 180.000, da har kommunen dekket sine utgifter.

Alternativt forslag fra Amdal ble enstemmig vedtatt.

Legg igjen en kommentar