Forslaget om riving av Frk. Brynhuset skaper engasjement

Etter at det ble kjent at rådmannen i Strand vil foreslå riving av Frk. Brynhuset i formannskapsmøte 23.okt har det skapt debatt. Spesielt har debatten skapt mye engasjement i facebookgruppa «Strand Historielag». Nederst i artikkelen kan du også se noen av de aktuelle dokumentene i den politiske behandlingen.

Slik startet det
I formannskapsmøte 8.juni 2016 behandlet politikerne en sak om lokalisering av nybygg til skole- og idrettsformål på Jørpeland (saknr 054/16). Saken ble videre tatt opp i kommunestyret (sak nr 037/16) med samme vedtak. «Frk Brynhuset flyttes dersom plan for skoleutbygging krever det»

I behandlingen var de fleste politikerne samstemte om at Frk. Brynhuset skulle flyttes dersom det kom i konflikt med skoleutbyggingen.

Det som også kan bemerkes er at i 2016 ble det planlagt flerbrukshall på travbanen og ikke på parkeringsplassen ved Strandahallen slik den nå skal bygges. Det er også kjent at Staal Jørpeland IL fremmet forslag ovenfor kommunen om bygging av flerbrukshall, og denne skal ha hatt plassering fra Strandahallen og opp mot Resahaugen skole.

I den politiske behandlingen i 2016 ble det også brukt en kulturminnevurdering utarbeider av ODEL i april 2015. ODEL er et selskap som utreder og kartlegger kulturminner og kulturmiljø. Rapporten er utarbeidet av kulturhistoriker Torbjørn Røberg. I rapporten skrives det spesifikt om byggene som er oppført mellom 1900-1924 (altså Frk. Brynhuset, Nyvoll og Gymnaset). Her beskrives byggene i korte trekk å ha en opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi. Samlet vurderer rapporten skoleområdet å ha en stor lokal verdi og nasjonal middels verdi.

Det som endret forutsetningene
Mot slutten av 2016 vedtok politikerne at det skulle utarbeides en mulighetsstudie for skoleutbyggingen med tilhørende flerbrukshall på Jørpeland. I behandlingen lå fremdeles forutsetningene for flerbrukshall øst for skolebekken og nord for Strandahallen. I mulighetsstudiene fra Link Arkitektur og JoB Arkitekter var det flere alternativer både på skoleplasseringer og plassering av flerbrukshall.

I 2017, kommunestyresak 038/17, ble vedtaket med endringsforslag at flerbrukshallen alternativt skulle plasseres sør for Strandahallen. Tilleggsforslag fremsatt av Frp ved Petter Korneliussen.

Senere har alternativet med flerbrukshall sør for Strandahallen blitt det foretrukne. Og i begynnelsen av 2019 er det dette det arbeides med både i Idrettsrådet og kommunen generelt.

Hva skjer med Frk. Brynhuset?

Klara og Holger Barkved og lille Per, Frk. Brynhuset i bakgrunnen. Foto: Torunn Johnsen Ravnås

Frk. Brynhuset ble kalt for Fjellshagen før i tiden. Her bodde blant annet Harald Maaland og familien. Her var det skolestue i den ene enden, hvor blant annet Grimsliungane gikk. Ofte kom de våte og kalde og da fikk de tørket klær inne hos mor til Harald Hannah Maaland. Holger og Klara Barkved bodde også her, feiret bryllup her og sønnen Per ble også født her.

Hvordan Frk. Brynhuset passer inn i dette har med plasseringen av flerbrukshallen å gjøre. Huset kommer ikke i direkte konflikt med den nye hallen, eller skoleutbyggingen men rådmannen og administrasjonen har konkludert med at huset verken passer inn i den nye bygningsmassen eller er gunstig plassert i forbindelse med riggområdet.

Ut ifra diskusjonen på «Strand Historielag» så er det klart at alternativet som burde ha blitt vurdert var helt klart flytting. Slik som også flere politikere har uttalt og ble vedtatt i 2016.

At administrasjonen må konkluderer med at riving er det beste alternativet har nok sin årsak i kostnadene forbundet med flytting og sette i stand huset. I diskusjonen rundt huset har flere tanker rundt plassering og gjennomføring blitt luftet. Dugnadsarbeid er en av de, som også er en rimelig løsning dersom nok folk melder seg. Men dersom kommunen ikke ønsker å sette av hele beløpet som kreves til flytting og renovering, må noen forplikte seg til å følge opp dette.

Kulturkontoret i Strand har i forkant av behandlingen i formannskapet 23.okt også kommer med en uttaltelse. Der pekes det på at «riving av frøken bryn-huset vil være i strid med tidligere politiske vedtak, og i strid med intensjonene i kulturminneplanen«. Kulturkontoret foreslår også at bygget flyttes til plenen utenfor Rosehagen eller til marka nedefor Breidablikk.

Uavhengig av plassering, burde huset flyttes. Om kommunen står for hele regningen, eller sammen med frivillige organisasjoner, er av mindre betydning.

Det er stor enighet blant de historieinteresserte i facebookgruppa Strand Historielag. Huset må bevares enten der det står eller flyttes. Idéene skal det ikke stå på. Forslag som Jørpelandsholmen, Rosehagen, Direktørbolig tomten mfl har blitt lansert.

Mange gode forslag til plassering
I diskusjonen rundt Frk. Brynhuset har engasjerte personer lansert en rekke idéer til plassering av huset.

En person påpeker at huset kan flyttes til Rosehagen og fylles opp med bilder/film/historie fra skolemiljøet på Jørpeland i en form for skolemuseum. Idéhaveren tror da at det vil være mer folk som vil ta ein tur innom huset, enn bare å flytte det fordi noen lærere har bodd i det.

En annen har foreslått der det gamle Staaltun huset stod i sin tid. Også grusplassen tett opp i Bruget har blitt foreslått i lys av et mindre parkeringsbehov når hurtigbåten slutter å gå fra Jørpelanssvågen.

Kjell Johannessen, en lokal kunstner bosatt i Bergen, foreslår å flytte Frk. Brynhuset til Jørpelandsholmen og påpeker at huset er vakkert å se på. Johannessen har også luftet tanken om å plassere det på båtforeningen sin tomt i Jørpelandsvågen å bruke det som klubbhus.

Andre idéer er blant annet Marsellatomten (Marceliuspromenade) med trapp ned fra Rosehagen. Eller plassering helt vest på promenaden (mot Skallstøperiet), her eier også kommunen tomt noe som forenkler prosessen.

Det har også blitt løftet frem forslag om kronerulling og/eller dugnadsarbeid for å sikre husets videre liv.

Det skal altså ikke stå på forslagene til alternative løsninger før formannskapet skal ta stilling i saken en drøy uke.

Aktuelle dokumenter:
Formannskapet 23.10
Situasjonskart som viser at Frk. Brynhuset ikke kommer i konflikt med utbyggingen.
ODEL’s kulturminnevurdering
Kommunestyrebehandling 15.07.2016
Temaplan for kulturminne og kulturmiljø 2018-2022 (side 29-30, Frk. Brynhuset

Legg igjen en kommentar