Frisklivssentralen i Strand kan bli midlertidig stengt

Frisklivssentralen i Strand ble tidlig i 2018 vedtatt av politikerne i kommunen. Nå kan denne sentralen bli stengt midlertidig som følge av at frisklivskoordinatoren skal ha fødselspermisjon. Rådmannen vil nemlig ikke bruke penger på vikar til stillingen. Les Arbeiderpartiets grunngitte spørsmål nederst i saken.

I et grunngitt spørsmål til ordføreren spør Arvid Håheim i Arbeiderpartiet om saken kommer opp til politisk behandling som en del av rådmannen sitt budsjettforslag eller som en egen sak.

Ordførerer, Irene Heng Lauvsnes, svarer at det som er signalisert til henne er at saken om midlertidig nedleggelse er et budsjettforslag som kommer til behandling i kommunestyret 6.november. Rådmann, Ketil Reed Aasgaard, informerer kommunestyret om at saken er en budsjettsak. Og at han har underrettet virksomhetsleder for Familiens hus, Kristin Strand Fossdal, om ikke å lyse ut vikarstillingen før budsjettsaken er avgjort.

I følge kommunens postliste ble stillingen som «Frisklivskoordinator 100% vikariat» lyst ut via kommunens nettsider allerede 21.august. Slik iRyfylke klarer å tolke postlisten i rekrutteringssaken var det hele 27 personer som søkte på vikariatet. I stillingsutlysningen beregnes vikariatperioden å være fra 01.12.2019 til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse. Senere ble stillingen trukket i et brev til søkerne 7.oktober. Virksomhetsleder, Kristin Strand Fossdal, vet ikke så mye rundt detaljene og ber oss ta kontakt med rådmannen vedrørende dette. Men hun kan opplyse om at stillingen ble lyst ut og senere trukket etter anmodning fra rådmannen.

Arbeiderpartiets grunngitte spørsmål i sin helhet:

Frisklivsentralen har nå vært etablert i over et år og det er kommet svært gode tilbakemeldinger fra brukere av denne tjenesten, jfr. blant annet den informasjonen som ble gitt til levekårsutvalget tidligere i år. Frisklivsentralen er en kommunal helsetjeneste for personer som ønsker å endre levevaner relatert til kosthold, fysisk aktivitet, røyk/snus-slutt og søvn. Tilbudet består av individuelle samtaler, gruppetilbud og kurs.

Arbeiderpartiet er gjort kjent med at rådmannen nå vil legge ned tilbudet for 2020/2021 som følge av at frisklivskoordinatoren skal ha fødselspermisjon. Konkret er det etter det vi har fått opplyst allerede nå gitt beskjed om at det ikke skal tas inn nye personer på kurs og individuelle tiltak og stillingen som frisklivskoordinator vil ikke bli erstattet i fødselspermisjonen.

Arbeiderpartiet har stor forståelse for at rådmannen nå arbeider aktivt for å finne effektiviseringstiltak og andre kuttmuligheter. Å legge ned frisklivssentralen i et til to år straks etter at denne sentralen har begynt å virke etter forutsetningene, synes imidlertid å være et dårlig forslag. Alt det arbeidet som er gjort for å få etablert sentralen på dagens nivå, vil da måtte anses som forgjeves. Det vil ta tid og ressurser å bygge opp sentralen igjen.

Det er rådmannen sin soleklare rett å komme med de effektiviseringstiltak og de kuttforslag han måtte mene er fornuftige. MEN til syvende og sist er det vi som politikere som må foreta den endelige avgjørelsen, i alle fall i tilfeller der det er snakk som å legge ned aktuelle tilbud som til alt overmål er initiert av oss politikere. Arbeiderpartiet har derfor følgende

Spørsmål til ordføreren:
Dersom det blir aktuelt å vurdere nedleggelse av frisklivssentralen i et til to år, vil dette da bli lagt frem til politisk behandlingen enten som en del av rådmannen sitt budsjettforslag eller som en egen sak?

Legg igjen en kommentar