Fylkesmannen opphever dispensasjonen til bobilparkering på Jøssang

I Forvaltningsutvalget 26. september behandlet politikerne en søknad om midlertidig dispensasjon fra LNF-området til å etablere bobilparkering på Jøssang. Kort tid etter klaget Preikestolen Camping på dispensasjonen og mente blant annet at kommunen var inhabil i behandlingen. Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 16.08.2019 frarådd at dispensasjon blir gitt.

I forvaltningsutvalg sak 072/19, søknad om dispensasjon bobilparkering, foreslo rådmannen å gi dispensasjon i 5år (til 2024). Dette grunnet at innen den tid vil kommunen ha gjennomført reguleringsplan for området. Etter forslag fra Senterpartiet, ved Leidulf Sigmundstad, gikk forvaltningsutvalget enstemmig inn for å gi dispensasjon i 10 år. Det ble samtidig brukt følgende delargument for å tillate dette; Tiltaket vil kunne bidra til, å løse kommunens utfordringer med uregulert bobilparkering i kommunen.

Vedtaket ble påklaget av Preikstolen Camping i brev 23.10.2019. Klager anfører i det vesentlige at en dispensasjon med en varighet på 10 år tilnærmet er å gi en varig dispensasjon. Videre anfører klager at den omsøkte bobilparkeringen er å anse som en overnattingsbedrift som f.eks. må tilby toalettfasiliteter, vannprøver.

Strand kommune behandlet klagen i forvaltningsutvalget 21.november 2019 og opprettholdt kommunens tidligere vedtak. Klagen ble dermed oversendt Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling.

Nå har Fylkesmannen i Rogaland opphevd kommunens vedtak
I et brev til Strand kommune 5.mars opphever Fylkesmannen i Rogaland vedtaket til forvaltningsutvalget. Begrunnelsen er blant annet lengden på dispensasjonen som ble gitt. Fylkesmannen mener både lengden på den midlertidige dispensasjonen (10 år) og omfanget av tiltakene man ønsker å iverksette er så store at det får en permanent karakter. Etter vårt syn er det heller ikke gjort grundige nok vurderinger av tiltakene det søkes om å oppføre på parkeringsplassen, herunder grillhytten. På bakgrunn av dette kan ikke Fylkesmannen se at vilkårene for å gi dispensasjon i 10 år er oppfylt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd.

På bakgrunn av ovennevnte oppheves kommunens vedtak, og saken returneres til kommunen for fornyet behandling, står det avslutningsvis i brevet. Ved den nye behandlingen bør det tas stilling til om dispensasjon frem til 2024 kan tillates, og kommunen bør være tydelig på hvilke tiltak på området som eventuelt tillates.

Les brevet fra Fylkesmannen i Rogaland her!

Legg igjen en kommentar