Fylkesrådmannen støtter takstforslaget i Ryfast

Som tidligere kjent er det foreslått et takstnivå i Ryfast som er godt over dagens ferjepris. Ryfylketunnelen vil koste 190kr pr passering uten rabatt og du kan maksimalt få 20% rabatt. Nullutslippkjøretøy får 50% rabatt av den rabatterte prisen for takstgruppe 1.

De som merker dette best er dagpendlerne som av en eller flere grunner må reise med bil. Med rabatt gjennom Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen blir prisen 174kr en økning på 86% fra dagens 93,5kr. Dette er ikke medregnet ekstra drivstoffkostnad og mer slitasje på bilen.

Også takstgruppe 2 som er kjøretøy over 3500kg blir hardt rammet. Eller retter sagt, den gruppen kjøretøy som er i nedre del av takstgruppe 2 får en økning på over 100% fra dagens ferjepris. Dette har NLF signalisert at er uhørt og vil føre til både høyere fraktpriser og at mindre transportfirma som opererer mye på Nord-Jæren vil flytte over fjorden for å redusere kostnadene.

Fylkesrådmannens oppsummering:
Statens vegvesen har hatt en gjennomgang av lokalpolitisk behandling av tidligere framsatte forslag til takst- og rabattsystem i Ryfast, og har på bakgrunn av lokale vedtak og ønsker utarbeidet nytt forslag til takster i Ryfast. I det nye forslaget til takster gis det etter fylkesrådmannens mening, en grundig redegjørelse for grunnlaget for tilrådd takstforslag ved åpningen av Ryfast.

Statens vegvesen, Region vest tilrår i sin sak Rogaland fylkeskommune, Stavanger og Strand kommune å fatte likelydende vedtak i tråd med oversendt forslag. Rådmannen er av den oppfatning at høringspartene kan be Vegdirektoratet ta opp til vurdering å legge til grunn endrede forutsetninger som eksempelvis endring i rentebane eller trafikkgrunnlag, før endelige takster til bruk ved åpning av Ryfast fastsettes.

I tråd med lokale vedtak har Statens vegvesen innhentet oppdaterte opplysninger om lån, lånebetingelser og rentesikringer i Ryfast for å utarbeide forslag til takster der en lavere beregningsteknisk rente er lagt til grunn. Etter en vurdering av ventet renteutvikling fremover og med bakgrunn i rentebytteavtaler Ryfast har inngått for deler av låneporteføljen, anser Statens og Ferde AS at årlig økning av rentebanen kan reduseres fra 1 prosentpoeng til 0,5 prosentpoeng til en når 5,5 pst. i 2025 og 6,5 pst. rente i 2035. En lavere rentebane reduserer prosjektets beregnede rentekostnader i innkrevingsperioden og bompengetakstene kan settes lavere. Det er en forutsetning at det kreves inn tilstrekkelig med bompenger for å betjene gjelden. Fylkesrådmannen minner om at en lav rentebane øker risikoen for at garantibeløpet kan komme til utbetaling dersom økonomien i prosjektet skulle bli svakere i innkrevingsperioden. Det er mulig å øke gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. i forhold til den gjennomsnittstaksten som lå til grunn for stortingsbehandlingen av saken om økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt. Et større sprang i takstene lenger ut i bompengeperioden for å rette opp svak økonomi vil ventelig gi færre passeringer i bomstasjonene. Det kan gjøre det krevende å få tilbakebetalt lånene innenfor fastsatt tid. Statens vegvesen har sammen med Ferde AS tilrådd en årlig økning av rentebanen med 0,5 pst. inntil 5,5 pst. i 2025 og 6,5 pst. rente i 2035. Fylkesrådmannen er enig i at det kan være en fornuftig tilnærming.

Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune har bedt om at forventet trafikkmengde blir grundig analysert. Statens vegvesen har i tilrådd takstforslag benyttet en oppdatert trafikkmodell der fortsatt ferjedrift over Høgsfjorden og kollektivtilbudet gjennom Ryfast er tatt inn. Resultatene for den totale trafikken over fjorden samsvarer godt med beregninger utført av Møreforskning og finansieringsplanen i Prop.109 S. Det er også gjort en vurdering av andel nullutslippskjøretøy. Finansieringsplanen i stortingsproposisjonen til prosjektet forutsatte at begge ferjesambandene som Ryfast avløser ble avviket når prosjektet sto ferdig. Det var heller ikke tatt høyde for den betydelige veksten det har vært i andel nullutslippskjøretøy. Et konkurrerende ferjesamband og en økende andel nullutslippskjøretøy som skal ha rabatterte takster/fritak for bompengeavgift bidrar til at det er utfordrende å fastsette takster som skal være tilstrekkelige til å finansiere prosjektet på 20 år. Settes takstene for høyt vil mer av trafikken overføres fra Solbakktunnelen til Høgsfjordferja. Settes takstene for lavt kan det føre til at det ikke blir nok inntekter til å dekke forpliktelsene. Fylkesrådmannen mener en økt nedbetalingstid med 4 år innenfor garantiutvidelsen på 20 + 5 år er å foretrekke fremfor å øke takstene ut over det nivået som nå er tilrådd.

Ryfast er kvalifisert til å få tilskudd til reduserte bompenger for riksvegprosjekt utenfor byområdene. Med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen, er årlig tilskudd til Ryfast beregnet å være 43,7 mill. 2019-kr. Tilskuddet gir en reduksjon i gjennomsnittstaksten med 10 pst. I Granavolden-plattformen er det omtalt at Tilskuddsordningen for riksvegprosjekt blir utvidet. Takstnivået i Solbakktunnelen er sammenlignet med andre prosjekt høyt, og kostnadene ved å benytte tunnelen er godt over kostnadene ved å benytte dagens ferjetilbud. Det er i Prop.109 S (2011-2012) om Ryfast tatt med at det vanligvis blir lagt til 40 pst. på ferjetakst når en ser på betalingsvillighet for et fast samband istedenfor ferje og at det i Ryfast er lagt til grunn en enda større betalingsvillighet. Ryfast har et høyt takstnivå i utgangspunktet og takstene må i tillegg kompensere for bortfall av inntekter som følge av fortsatt drift i ferjesambandet over Høgsfjorden og økende andel av nullutslippskjøretøy som skal ha rabatt/betalingsfritak. Sett i lys av dette er fylkesrådmannen av den oppfatning at Ryfast er et prosjekt som bør motta ytterligere tilskudd for å få redusert gjennomsnittlig bompengetakst.

Strand kommune og Rogaland fylkeskommune har bedt om det utredes passeringstak i Ryfast for å skjerme storbrukere og lokale interesser. I tilrådd takstforslag fra Statens vegvesen er det anbefalt at passeringstaket i Hundvåg settes likt passeringstaket i Bymiljøpakken på 75 passeringer. Anbefalt passeringstaket i Solbakktunnelen bør tilpasses slik at gjennomsnittlig inntekt per passering opprettholdes på 152 kroner. Det er vurdert at et passeringstak på 40 passeringer per måned i Solbakktunnelen vil føre til at 5 pst. av trafikken får fritak. Inntektsbortfallet kan finansieres ved at taksten økes med 10 kroner i takstgruppe 1 og 30 kroner i takstgruppe 2.

Det er stor usikkerhet knyttet til trafikkstrømmene etter åpning av Ryfast og fylkesrådmannen anbefaler at det gjøres en grundig analyse av økonomien i prosjektet etter ett års drift. Når trafikkstrømmene er kjent og man har oversikt over hvor mange passeringer det er i bomstasjonene, kan passeringstaket og takstene tilpasses inntekten.

Rogaland fylkeskommune har registrert at det er ønsker om å snu retningen for innkreving av bompenger på Bybrua i Stavanger. Fylkesrådmannen forutsetter at et eventuelt tap for Ryfast kompenseres av Bymiljøpakken.

Legg igjen en kommentar