Gang- og sykkelvei i Dalavegen nedprioriteres

Foto: iRyfylke

Det har lenge vært uttrykket ønske om at gang- og sykkelvei i Dalavegen skulle prioriteres. Etter utallige spørsmål og purringer til Rogaland Fylkeskommune om dette temaet er det nå kommet frem at prosjektet kan bli utsatt mange år på grunn av prioriteringer.

I Eldrerådet 18.februar spurte Ole Larsen om status på fortau i Dalavegen under saken «Situasjonen for eldre i Strand». Rådssekretæren viste til tidligere svar fra fylkeskommunen, som som var at strekning ligger i Rogaland fylkeskommune sitt handlingsprogram for 2018-
2023, med forslag om tildeling av midler i 2022/2023. Det var den gang sannsynlig at arbeidet med reguleringsplanen skulle starte på nyåret 2021, slik at prosjektet kunne bygges i 2022/2023.

Nå kan det bli 2025 før prosjektet i det hele tatt påbegynnes

I et brev fra Rogaland Fylkeskommune til Strand kommune i begynnelsen av mars skriver Matthew Millington, rådgiver i planlegging og utbygging hos Rogaland Fylkeskommune at prosjektet ligger inne i fylkesvegplanen for Rogaland, handlingsprogram 2018 – 2021 (2023), med en antatt kostnad på ca. 7 mill kr (2017-kroner).

Men i Fylkesrådmannens budsjett for 2021 – 2024, vedtatt desember 2020, er det kun tildelt 1 mill kr til prosjektet, påpeker Millington.

Strand kommune, har i møte med fylkeskommunen den 27.10.20, presisert at de ønsker å prioritere oppstart av prosjektet fv 523 gang- og sykkelveg Torgerkrossen – Nordmarka.

Siden det ikke er avsatt tilstrekkelig midler til prosjektet fram til 2024, og gitt kommunens ønsker om å prioritere andre oppdrag, er ikke planarbeidet for Dalavegen igangsatt nå, avslutter Millington.