Går mot permanent redusert åpningstid i barnehagene

Foto: Strand kommune

I kommende møte i levekårsutvalget får lokalpolitikerne en sak om reduserte åpningstider i barnehagene i Strand. Rådmannen foreslår at åpningstiden settes til 9,5 time per dag.

Kommunestyret vedtok i møte 19.02.2020 at rådmannen skulle igangsetter en prosess sammen med de private barnehagene for å se på muligheter for like åpningstider.

Åpningstidene skulle så evalueres og legges frem for levekårsutvalget i første møtet i 2021. Bakgrunnen for vedtaket var at Strand kommune har hatt utvidet åpningstider, og lengre oppholdstid for barn enn andre kommuner. Dette da kommunen har vært en pendlerkommune hvor mange foresatte var avhengige av ferje til og fra jobb.

Det er enda ikke innført bompenger i Ryfast, og i mars brøt korona-pandemien ut. Dette gjør at kommunen i 2020 ikke har hatt et «normal-år» i forhold til det å pendle kollektivt, og i tillegg har det vært reduserte åpningstider i barnehagene grunnet pandemien.

Samstemte barnehager

Lederforum, som består av alle barnehagestyrerne i Strand, har det siste året jobbet frem til et felles forslag og ønske om reduserte åpningstider for sine barnehager. Argumenter for å redusere åpningstidene er:
· Tettere bemanning i kjernetiden gjør at barna får flere voksne rundt seg i løpet av
dagen.
· Enklere å organisering vaktsystemet for ansatte
· Antall tildelte timer og behovet for oppfølging av barn med spesielle behov
reduseres
· Pedagogen kan avvikle plantid på en mer forsvarlig måte
· Lettere å omorganisere ved sykefravær
· Lettere å dele barna inn i smågrupper
· Barn får kortere oppholdstid i barnehagen
· Mindre bruk av vikarer
· Kan forebygge sykefravær blant personalet, mindre tid for de ansatte alene på avdelingen.

Rådmannen foreslår kortere åpningstid fra januar 2021

Barnehagene i Strand har de siste tiårene hatt en åpningstid på opptil 52,5 timer pr uke. Dette for å ivareta behovet for dagpendlerne som brukte ferje til Stavanger og lang reisetid. Barn kan oppleve å være i barnehagen opp imot 52,5 timer pr uke, over 10 timer pr dag.

Siden pandemien oppstod i mars 2020 har foresatte måttet tilpasse barnas oppholdstid i forhold til reduserte åpningstider. Foresatte som ikke er i samfunnskritiske yrker har kun brukt 8 – 8,5 timer pr dag. Dette har for de fleste hjem fungert bra. Arbeidstiden i de fleste yrker er innenfor en tidsramme på 37,5 timer pr uke for 100 % stilling. Ved ny foreslått åpningstid vil foresatte ha 1,5 – 2 timer ekstra pr dag til og fra jobb.

Redusert åpningstid kan være utfordrende for noen foresatte. Pandemiperioden har likevel vist at mange arbeidsgivere klarer å tilby sine ansatte arbeidstider i henhold til åpningstiden som barnehagen tilbyr. Dette ser vi i byer som Stavanger og andre som har langt kortere åpningstid enn Strand.

Samtidig uttaler styrergruppen i Strand at ansatte og barn opplever mer harmoni og mindre stress på avdelingene under pandemien. Dette kan skyldes at det de voksne får færre barn å forholde seg til. I tillegg har barna kortere tid i barnehagen og mer tid hjemme.

Foresatte som ikke jobber i samfunnskritiske yrker har klart å tilpasse seg det reduserte tilbudet i barnehagene. Barnehagene er fremdeles på gult nivå i dag, noe som tilsier redusert brukstid. Ordinær brukstid ved gult nivå er i Strand 8,5 timer pr dag og 42,5 timer pr uke.

Alle styrerne i de 10 barnehagene i Strand ønsker å samordne åpningstidene fra januar 2021, og rådmannen foreslår derfor å innføre lik åpningstid på 9,5 time per dag.