Grunngitt spørsmål om hyttefolk kan melde flytting til Strand

I tirsdagens levekårsutvalg lurer Trond Hjorteland (KrF) om det kan være inntekter i å lokke noen av de rundt 3500 hyttefolkene i kommunen til å melde flytting til Strand.

I det grunngitte spørsmålet som er sendt inn viser Hjorteland til Trysil og Vegårdshei som aktivt legger tilrette for å lokke hyttefolk til å melde flytting.

I forbindelse med spørsmålet reises det også noen spørsmål om kommunen er rustet for et slikt tiltak. Og Hjorteland lurer på I hvilken grad Strand kommune har gjort noen analyse av hvilken konsekvens (økonomisk, press på tjenestetilbud og annet) det ville ha hatt for strandasamfunnet om en la til rette for at eiere av fritidsboliger kunne melde flytting til Strand.

Les det grunngitte spørsmålet her:

Kan hyttefolk melda flytting til Strand?

Strand kommune er ein stor hyttekommune med kring 1690 registrerte fritidsbustader (2020-tal, SSB). I tillegg er det 4286 einebustader og ca 300 leiligheter, også ifølgje SSB sin siste kvartalsrapport for 2020.

Til saman er me nå 13009 strandbuar, eit tal som me både håper og trur vil veksa som følgje av Ryfasteffekt og vår attraktive beliggenhet.

Meir enn kvar tredje bu-eining i Strand er ein fritidsbustad. Viss ein tar utgangspunkt at det er like mange i ein «hyttestand» som i ein «husstand», er det potensielt 3500 deltids-strandbuar som bur her hos oss i kortare eller lengre periodar.

I Trysil og Vegårdshei legg ein nå aktivt til rette for å lokka hyttefolk til å melda flytting, ifølgje NRK Dagsrevyen 3. september, noko som vil ha ein positiv effekt både på folketal og inntektsgrunnlag for kommunane. I Trysil er det nå 30 eigarar av fritidsbustader som har fått satus som fastbuande.

Temaet er også blitt aktualisert i samband med det såkalla hytteforbodet under COVID19-pandemien.

I kva grad har Strand kommune gjort nokon analyse av kva konsekvens (økonomisk, press på tenestetilbod og anna) det ville ha hatt for strandasamfunnet om ein la til rette for at eigarar av fritidsbustader kunne melda flytting til Strand?

Kva vilkår må vera oppfylt før ein kan gjera hytta si om til heilåbrsustad? Og kor stor effekt ville ei tilflytting av t.d. 100 hyttefolk hatt på kommunekonomien?