Historiske turmål: Bruksskolen

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er Bruksskolen 13. og siste stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Bruksskolen. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Den gamle bruksskolen lå omtrent der hvor Møllehagen 4 ligger i dag.

Skolen på Tau lå på andre halvpart av 1800-tallet oppe på Auglend, som den gang var klokkergård. Auglend ligger lengst øst på prestegårdens grunn, og regnes av de fleste som en del av Tjøstheim i dag. Barna fra Tou Brug hadde lang skolevei, og i 1864 fikk J.C. Hemsen innredet en skolestue i den ene arbeiderboligen bruket hadde da.

Store deler av Strand hadde fortsatt omgangsskole, det var bare Midtbygda som hadde fast skolelokale på Auglend. Skoleåret var her på 18 uker, og Interessentselskabet Tou inngikk avtale om at kirkesangeren eller «læreren ved den faste skole» i tillegg skulle undervise på bruksskolen 18 uker i året. I tillegg til «barn av brukets arbeidere» skulle barna fra gårdene Tau og Ugeli gå på denne skolen. I tillegg kunne det tas inn barn fra andre steder hvis det var ledig plass. I/S Tou betalte læreren 1 speciedaler i lønn og 96 skilling i kost pr. uke.

Da Strand herred sa opp denne avtalen i 1875, ble det ansatt en egen lærer ved bruket. Samtidig gikk man i gang med å bygge et eget skolehus lengst sør på brukets område. Læreren, Jørgen Risdal, ble ansatt i 1876, og skolehuset sto ferdig samme år. Skoleåret ble utvidet, og læreren ble i tillegg til undervisningen pålagt å holde to foredrag i uka for brukets arbeidere gjennom hele skoleåret. Foredragene skulle være «av opplysende eller oppbyggelig karakter», og hadde for det meste et religiøst eller historisk innhold. Barna fra Tau og Ugeli måtte nå igjen gå til Auglend på skole, men barn fra husmannsplassen Breivika inne ved Marshove skulle fortsatt få gå på bruksskolen. Skoleveien deres begynte med å ro inn til Tau, og for å spare dem for en alt for lang skolevei gikk herredet med på å betale 2 speciedaler i året for hvert av disse barna.

Bruksskolen ble nedlagt i 1918, og elevene ble da overført til den kommunale skolen på Breidablikk. Bygget ble senere kommunehus. Langt opp i nyere tid var det flere kommunale funksjoner her, blant annet ble Strands første bibliotek innrettet her i 1937. Strand ligningskontor hadde også i lengre tid kontorer her, og flere frivillige lag og organisasjoner fikk senere disponere lokaler her. Byggets siste funksjon var som kontor for PP-tjenesten og lekotek fram til rundt år 2000.

Bruksskolen, eller «kommunehuset» som det senere ble hetende, ble revet i 2001.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau