Historiske turmål: Strand kirke

Som en del av de historiske turmålene på Tau, er Strand kirke 12. stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Strand kirke. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Strand var fram til midten av 1800-tallet hovedkirke for den sørligste delen av Ryfylke. Voster og Høle var på begynnelsen av 1300-talet selvstendige kirkesogn. Voster ble på slutten av 1400-tallet innlemmet i Strand, mens Høle omtrent samtidig ble omgjort til et annekssogn under Strand. Dette hadde trolig sammenheng med den store befolkningsnedgangen som fant sted i Svartedauden sammen med påfølgende pest og uår de neste 150 årene, samtidig med at kirken på Voster brant ned en gang rundt 1450. At en kirke ble plassert akkurat på Strand, tolkes av mange som et tegn på at stedet også har hatt en viktig religiøs funksjon i førkristen tid. Ut fra at Strand også trolig var et militært støttepunkt på 900-tallet, gjør at det er mulig at det fantes en krigerkult knyttet til Odin her. Men vi har ingen funn som støtter dette, så det er i stor grad snakk om spekulasjoner.

Dagens kirke på Strand ble innviet i november 1874, og er den tredje kirken på stedet. Den er en langkirke av det man ofte kaller «Linstow-kirke», etter slottsarkitekt Linstow som laget typetegningen for denne typen kirke. Det er likevel arkitekt Fredrik von der Lippe som har tegnet akkurat denne kirken.

Den gamle kirken, kirke nr. 2 i rekken, sto lenger inne på kirkegården, omtrent ved brinken på enden av det flate partiet av den gamle delen av dagens kirkegård. Den ble bygget i etapper på 1620- og 1630-tallet, og var en tømret langkirke som trolig lignet mye på Årdal gamle kirke. Mye av inventaret herfra er bevart i dagens kirke, blant annet altertavle, prekestol, døpefont, dør til sakristiet, tre lysestaker på alteret og to lysekroner. Den gamle alterkalken ble solgt til Bergen museum, mens deler av enkelte kirkestoler befinner seg nå på Stavanger museum.

I den gamle kirken hang det også to portretter fra 1600-tallet som man lenge trodde forestilte sogneprest Elias Schonewig og hans første kone Maren Gjertsdatter. Nyere undersøkelser tyder likevel på at det heller er snakk om sorenskriver Thomas Christensen og hans andre kone, Karen Tårnsdatter Schive. Sorenskriverparet bodde på Nag, og sto trolig høyest på den sosiale rangstigen i Strand i sin samtid. Portrettene henger fortsatt i dagens kirke, etter å ha tilbrakt noen generasjoner hos familien Hjelm på Ugeli.

Den første kirken vet vi lite om hvor sto, men etter katolsk middelalder tradisjon må den ha stått sør for kirkegården. Det er også et flatt og rektangulært parti rett på utsiden av den sørlige kirkegårdsmuren som kan passe godt inn i dette bildet. Dette partiet måler omtrent 9 x 15 meter, noe som kan passe i størrelse. Kirken var ellers mest sannsynlig en stavkirke, uten at vi vet stor mer om den. Kirken nevnes første gang i et testamente fra 1280, men hadde trolig stått en stund på stedet allerede da. En besiktigelse fra 1595 sier at kirken den gang var «vel bygget og vel holden». I 1607 søkte man om å få utvide kirken fordi at den begynte å bli for liten, men fikk avslag. Rundt 15 år senere besluttet man derfor å rive den gamle stavkirken og bygge en ny. En av kirkeklokkene fra Strands eldste kirke på Voster. Trolig fra slutten av 1100-tallet, ble flyttet over til Strand etter at Voster kirke brant til grunnen rundt 1450. Denne hadde fått en stor sprekk og ble på midten av 1800-tallet sagt å være «helt ubrukelig». Klokken ble derfor smeltet og støpt om ved Stavanger Støberi & Dok i 1866. Den omsmeltede kirkeklokken henger ennå i dagens kirke på Strand.

Interaktivt kart over historiske turmål på Tau