Høyre med interpellasjon om Drive for Live i levekårsutvalget

Foto: Drive for Life

I budsjettvedtaket for 2021 ble budsjettposten til lavterskeltilbudet Drive for Live som skal inkludere barn og ungdom, forhindre utenforskap og redusere barnefattigdom tatt ut av budsjettet. Nå vil Mads Hjelmen i Strand Høyre ha svar på om støtten er kuttet og hvilke alternative tilbud kommunen eventuelt har.

Hjelmen mener at med de store utfordringene vi har i ungdomsmiljøet i Strand kommune har Drive for Life vært et viktig bidrag til det forebyggende arbeidet i kommunen.

Mads Hjelmen. Foto: Høyre

I levekårsutvalget tirsdag neste uke vil Hjelmen ha svar på om støtten er fjernet og hvilke alternative tilbud kommunen benytter seg av inn mot denne målgruppen.

Les hele interpellasjonen her

Interpellasjon: Drive for life

Drive for life har som overordnet mål å inkludere barn og ungdom, forhindre utenforskap og redusere barnefattigdom. Det er et tilpasset tilbud til ungdom som trenger et lag og aktivitetstilbud «aller mest», og har samarbeidet tett med kommunens ulike forebyggende team. Barnevern er ofte rekrutteringsplattformen.

Drive for life har hatt et tilbud etablert i kommunen siden 2016.

En plass i Drive for life, kan sammenlignes med kostnader til bruk av funksjonen «Støttekontakt» i en kommune. En plass koster kr. 1.975,- pr uke, alt inkludert.

(Husleie, drift, ansatte, utstyr, forsikringer, fag/rapportering, mat etc.)

En klubb har en ukentlig aktivitetsdag, 48 uker pr år. Det er minimum 5-7 deltakere i en gruppe/klubb.

Kr. 1.975,- x 5 x 48 = 474.000,-

Drive for life er ikke et bredt tiltak, men arbeider spesifikk inn mot unge som potensielt kan koste en kommune særskilt mye. Den kommunale egenandelen ved en eventuell plasserings-sak, er pr. 2020 kr. 74.600,- pr mnd. pr deltaker. ( https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/dd/id2688102/ )

Med de store utfordringene vi har i ungdomsmiljøet i Strand kommune har dette vært et viktig bidrag til det forebyggende arbeidet vi gjør i kommunen vår.

Vi ønsker derfor svar på noen spørsmål:

Kan Kommunedirektøren informere om hvor mange plasser som nå er i bruk hos «Drive for Life Strand», og hvorvidt støtte til tilbudet alllerede er fjernet?

Kan Kommunedirektøren også opplyse om hvilke alternative tilbud en nå har, i den grad dette tilbudet ikke blir brukt?