I dag behandler formannskapet avgiftsøkning på vann og avløp

Vi skrev på søndag om at vann og avløp kan bli dyrere i Strand kommunen. Årsaken er at rådmannen legger frem en sak for politikerne om en avgiftsøkning på vann og avløp på henholdsvis 6% og 10,5%. Grunnen er at kommunen står foran store utbygginger innen vann og avløp i årene fremover. Det må fortsatt brukes store ressurser på rehabilitering av ledningsnett, og utbygging av vann og avløp i nordre del av kommunen kreve mye midler. Etter at formannskapet har tatt sin avgjørelse, skal saken til endelig behandling i kommunestyret.

Vann- og avløpsgebyrer i Strand kommune beregnes etter selvkost i henhold til retningslinjer for kommunale betalingstjenester. I retningslinjene er selvkost definert som ”den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste”. I Strand kommune er vann- og avløpstjenesten 100 % selvkostfinansiert i og med at abonnentene dekker alle utgifter kommunen påføres.

Den planlagte gebyrøkningen er sådan viktig for å holde et nøkternt nivå også i årene fremover. Dersom gebyret hadde fulgt den vanlige forventede prisstigningen ville kommunen måttet brukt en større andel av selvkostfond, noe som antakelig ville slått tilbake på gebyrnivået noen år senere når fondene var tomme og investeringsbehovet fortsatt var høyt. Som et eksempel er investeringsbehovet økt med 5 millioner årlig siden 2015. Budsjettet for 2015 hadde en investering med selvkostfinansiering på 14 millioner, mens i 2020 har dette økt til 19 millioner.

Selvkostfond
Dersom gebyrgrunnlaget er lavere enn gebyrinntekten, vil selvkostområdet opparbeide et positivt fond, et selvkostfond. Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten for et gitt år til et senere år (innenfor et 3-5-års perspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. I følge forurensingsforskriftens endringsforskrift § 16-1 skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene før det gjøres vedtak om gebyrenes størrelse. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe.

Strand kommune forventer et selvkostfond 01.01.2020 for vann på kr 7.177.319. Det legges derfor opp til å bruke kr 2.500.000,- av selvkostfondet i 2020 og ytterligere kr 4.500.000 de påfølgende tre årene av økonomiplanperioden. For avløp i Strand kommune forventes det et selvkostfond 01.01.2020 på kr 3.879.710. Det legges også her opp til å bruke penger fremover, med kr 900.000,- av selvkostfondet i 2020 og ytterligere kr 2.700.000 de påfølgende tre årene av økonomiplanperioden.

Stort investeringsbehov
I årene fremover er det et stort investeringsbehov på vann og avløp i kommunen. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan var det i 2019 budsjettert med investeringer på totalt 19 millioner i kommunen. Og veldig jevnt mellom vann og avløp med henholdsvis 9 mill og 10 mill. Dette investeringsnivået fortsetter også i økonomiplanen fremover da investeringsbehovet fortsatt er høyt. Se utdrag av

Vannforsyning
Tiltak som planlegges startet opp i 2020 er blant annet:
– Østvollvegen Jørpeland, legging av ny vannledning sammen med ny avløpsledning.
– Grønnevoll – Barka. Det skal legges vannledning i gang- og sykkelveg som skal bygges
mellom Solbakk og Grønnevoll (planlagt byggestart 2020). Det må legges ny vannledning
i området hvor gang- og sykkelveg avsluttes og hvor eksisterende vannledning ligger for
å få sammenkobling.
– Forsand – oppgradering vann. Strand kommune overtar deler av Forsand kommune f.o.m.
1. januar 2020, inkludert kommunale VA-anlegg i dette området. Basert på befaring av
anlegg er det behov for oppgradering av anlegg. Det settes derfor av midler i 2020 til
påbegynnelse av dette arbeidet (1 mill. settes av i 2020).
– Fiskå – trykkøkningsstasjon vann. Det må etableres en trykkøkningsstasjon for deler av
fremtidige abonnenter på Fiskå. Denne prosjekteres i 2019/20, men bygges først når det
er tilstrekkelig avtalt interesse fra grunneiere i området (i henhold til politisk vedtak).
– Fiskå vann. Forprosjekt for vannforsyning. Forprosjekt gjennomføres i 2020, tilsvarende
forprosjekt som ble gjennomført for Alsvik-Amdal.
– Utbygging vannledningsnett Alsvik/Amdal. Første hovedstreng med stikkledninger
prosjekteres i 2019 og gjennomføring starter i 2020. Dersom det er stor nok interesse
blant grunneiere i andre av delfeltene begynner man med planlegging og evt.
prosjektering av disse i 2020.

Avløp
Tiltak som planlegges gjennomført i 2020 er blant annet:
– Østvollvegen Jørpeland, felles avløpsledning skal rehabiliteres og avløp skal separeres
– Solbakk – Heiabakkane. Det legges avløpsledning og pumpeledning samtidig som
etablering av gang- og sykkelsti RV13 gjennomføres. Formålet er å kunne lede avløp fra
Heiabakkane til kommunalt avløpsanlegg. Prosjektet blir prosjektert i 2019 og planlegges
gjennomført 2020.
– Solbakk – pumpestasjon. For å kunne føre avløp fra Heiabakkane via Solbakk til Tau
renseanlegg, må det etableres en pumpestasjon på Solbakk. Denne prosjekteres i 2020.
– Hellandsvegen – Snøklokkevegen. Rehabiliteringsprosjekt langs Fiskånå. Prosjekteres
2019. Gjennomføres i 2020.
– Hellandsvegen – Mellarvegen. Rehabilitering av avløpsledning. Utredning 2019,
prosjektering 2020 og gjennomføring 2021.
– Strand VGS. Avløp fra skoleområdet legges om. Gjennomføres 2020.
– Fiskå avløp. Forprosjekt for avløp. Forprosjekt gjennomføres i 2020, tilsvarende
forprosjekt som ble gjennomført for Alsvik-Amdal.
– Tungland – overvann. Eksisterende kommunale overvannsledninger for deler av
Tungland er underdimensjonert og det foreligger vedtak om at kommunen skal
oppdimensjonere deler av strekket med forbehold om frivillige grave- og
vedlikeholdsavtaler fra grunneiere. Tomter som skal bygges ut i området skal bidra med
anleggsbidrag for tiltaket.

Legg igjen en kommentar