I går kveld vedtok Stavanger Bystyre sitt svar på takstene i Ryfast

Mandag ettermiddag startet bystyret i Stavanger kommune. På sakskartet stod blant annet behandling av de foreslåtte takstene i Ryfast, men det dro ut før saken kom opp. Når sak 82/19 endelig stod for tur tok John Peter Hærnes (H) ordet og foreslo et vedtak ulikt Rådmannen sitt og heller noe som lignet Fylkets vedtak.

John Peter Hærnes (H) fremmet forslag med flere punkter som bortsett fra to av punktene ble vedtatt. Av forslaget var det de to punkt vedrørende utsettelse av innkrevingen til Hundvåg- og Eiganestunnelen åpnet, og at alle nullutslippskjøretøy ikke skulle betale i Ryfast som falt. (Se forslaget som ble vedtatt i bunn)

De punktene som kanskje var mest kontroversielle var at vedtaket legger til grunn et passeringstak på 75 passeringer også i Ryfylketunnelen. Samtidig vurderer Stavanger å ville kreve inn bompenger for Hundvågtunnelen i Ryfylketunnelen for trafikk mot vest for å unngå trafikklekkasje inn på Hundvåg. De vurderer også å etablere ny bom ved avkjørselen til Skeie på Hundvåg for å begrense trafikken gjennom Hundvåg.

Dag Mossige (Ap) sa klart ifra at takstene må ses opp mot Høgsfjordsambandet i frykt for alt for stor trafikklekkasje. Men takstene kunne heller ikke settes for lave i frykt for fraflytting fra Stavanger til Ryfylke.

Torfinn Ingeborgrud (Uavh.) sa fra talerstolen at de foreslåtte takstene i Ryfast var alt for lave. Dette begrunnet han med at det var nødvendig å tenk økonomi og ikke konkurrere med Høgsfjordferjen. I tillegg mente han at for en del år siden når prognosene til SVV var en gjennomsnittakst på rundt 230kr (2019-kroner) var det vilje til dette. Diskusjonen blir også helt feil. Vi snakker om et overordnet mål om nullvekst i biltrafikken, men samtidig diskuterer vi om lavere takster for at flere skal kjøre i tunnelen. Målet må vel være minst mulig biltrafikk, undret Ingeborgrud.

Frode Myrhol (FNB) foreslo å ikke innføre takster i Ryfast, men dette forslaget falt like fort som det ble foreslått. Myhol presiserte også at hele opplegget var spesielt. Stavanger kommune gir fra seg sin aksjepost i Ryfast AS til Ferde AS, men Stavanger skal garantere for lånet Ryfast har tatt opp. Vi burde overført låneansvaret til SVV, utdypet han. Myhol viste også til at trafikkgrunnlaget til SVV har vist seg å ikke stemme gang på gang de siste årene.

Bjarne Kvadsheim (Sp) kritiserte SVV for rentebanen som var lagt til grunn i forslaget. Han forklarte at Ryfast AS har tatt opp det meste av lånet til 2,1-2,5% rente. Kvadsheim mente at prosjektet måtte følge den til enhver tid gjeldende kostnadsrenten. I Proposisjonen ble det lagt til grunn at Ryfast kunne låne med inntil 6,5% rente. At prosjektet deretter har klart å finansiere med lavere rente må komme prosjektet til gode.

Kvadsheim fortalte også (av egen erfaring, som tidligere styremedlem i Ryfast AS) at før overføringen til Ferde AS så hadde de et styrehonorar på 20.000kr pr år og daglig leder hadde 0kr i lønn. Nå når Ryfast AS inngår i Ferde så har styrehonoraret steget til 186.000kr i året og daglig leder har en årslønn på sirka 1.633.673kr. Dette mente han var uhørt!

Vedtaket i Stavanger Bystyre slik forslaget ble lagt frem:

1. Stavanger kommune viser til at ytre Ryfylke og Stavangerregionen utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. De foreslåtte takstene for Ryfast er for høye og gir uforholdsmessig høye merkostnader og vil være skadelige for en felles regional utvikling mellom Ryfylke og Stavangerregionen. Stavanger kommune mener at det takstnivået som legges til grunn må være konkurransedyktig med prisnivået på ferjesambandet Lauvvik-Oanes.

2. Prosjektet har en bomandel på over 80 prosent. Stavanger kommune viser til at forutsetningene i St. prp. er endret ved at det igangsettes privat ferjedrift over Høgsfjorden og en forventet høy el-bil andel. Stavanger kommune mener derfor at Ryfast-prosjektet kvalifiserer til økte statlige bidrag gjennom tilskuddsordningen for bompengeprosjekt utenfor byområdene. Dette vil være avgjørende for reduserte takster. En slik takstreduksjon vil iverksettes fra det tidspunkt et slikt tilskudd signaliseres.

3. Stavanger kommune viser til Sentralbanksjefens fremlegg og mener den foreslåtte rentebanen er for høy. Stavanger kommune, som garantist, mener derfor at man kan ha en lavere opptrapping og en lavere maksimumssats enn 5.5 pst./6,5 pst.

4. Det fastsettes bompengetakster som er lavest mulig, og mest mulig lik dagens satser i ferjesambandet mellom Tau og Stavanger.

5. Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.

6. Nullutslippskjøretøy betaler inntil videre halv takst, 50 pst. av ordinær takst, (klasse 1). Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke, skal inntil videre ikke betale bompenger.

7. Forutsatt det overstående, innføres det passeringstak for Solbakktunnelen og for Hundvågtunnelen tilsvarende som i Bymiljøpakken for Nord-Jæren(red. 75 passeringer). Passeringstaket forutsetter gyldig avtale og brikke. Det innføres ikke passeringstak for næringstransport eller kjøretøy i takstgruppe 2.

8. Økonomien og justeringer av takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt etter ett år når trafikktallene er kjent. Deretter skal takstene vurderes og justeres årlig.

9. Det iverksettes tiltak for å unngå unødig kjøring på lokalt veinett over Hundvåg/Buøy:
– Bystyret forutsetter at vedtak om å snu innkrevingsretningen på bybrua gjennomføres.
– Det vurderes samlet innkreving i for både Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen i Solbakktunnelen for trafikk fra øst møt vest, for å unngå unødig avkjørsel på Hundvåg.
– Det vurderes ved behov om det bør settes opp en ny bomstasjon ved avkjørselen til Skeie på Hundvåg nord for å avgrense lekkasjer fra Solbakktunnelen.
– For trafikk fra vest mot øst foregår innkreving separat i Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen.

Legg igjen en kommentar