IMDi ber Strand ta imot 28 flyktninger i 2021

IMDi har anmodet Strand kommune om å bosette 28 flyktninger i 2021. Rådmannen er positiv og anbefaler at politikerne vedtar å bosette de 28 flyktningene i anmodningen.

Bosetting er et viktig steg i integreringsprosessen for flyktninger. Kommunene som bosetter flyktninger, gjør en stor innsats for å legge til rette for rask bosetting og effektiv kvalifisering. Målet er deltakelse i arbeid og samfunnsliv.

2020 har vært et spesielt år. Kommunene har måttet tilpasse sitt bosettingsarbeid under pandemien og har vist imponerende evne til å finne alternative løsninger, skriver IMDi i anmodningen.

Grunnet forhold knyttet til pandemien ble det totale bosettingsbehovet i 2020 i løpet av sommeren nedjustert fra 5120 til 3600. Basert på dette tallet fikk bosettingskommunene en justert anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i begynnelsen av september. Nye prognoser viser nå at behovet nasjonalt er ytterligere redusert til 3170 flyktninger. IMDi kommer ikke til å sende ut en ny justert anmodning, men vil sørge for at reduksjonen fordeles jevnt mellom alle bosettingskommuner.

IMDi ber Strand ta imot 28 flyktninger pluss familiegjenforening

Til grunn for anmodningen for 2021 ligger de nyeste prognoser for behovet for bosetting av flyktninger i 2021. Det er beregnet til å være 5030 personer. Antallet er usikkert på grunn av at pandemien vil påvirke blant annet mulighet for innreise av overføringsflyktninger også i 2021.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt kriterier som gir føringer for hvordan det nasjonale bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene. Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i kommunen/regionen skal tillegges stor vekt.

IMDi har fått innspill fra fylkeskommunene i respektive fylker i arbeidet med fordelingen. Kommunesektorens organisasjon (KS) har gitt innspill og tilslutning til fordelingen.

Med utgangspunkt i dette ber IMDi om at Strand kommune bosetter 28 flyktninger i 2021.

Ubrukte plasser i 2020 kan ikke overføres til 2021. Personer som er søkt ut til kommunen i 2020 men først blir registrert som bosatt etter årsskiftet, vil telle på kommunens vedtak for 2021.

Rådmannen anbefaler at kommunen bosetter inntil 28 flyktninger

Rådmannen anser det som viktig med jevn bosetting for å skape forutsigbarhet og kontinuitet i mottaksapparatet. Mottaksapparatet er idag justert til en situasjon med mottak av 10 flyktinger + familiegjenforente, og mottaksapparatet må justeres dersom antall bosatte blir som IMDI i anmodningen ber Strand kommune om å bosette.

Både på grunn av seint ankommet anmodning fra IMDI, og usikkerhet knyttet til bosetting vil det i budsjettsammenheng legges til grunn 10 bosatte flyktninger i 2021. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak dersom bosettingen blir høyere, og det er behov for justering av mottaksapparatet i kommunen.

Levekårsutvalget behandlet saken tirsdag

Kristin Sølvberg Ur, argumenterte for at det er en vanskelig tid under dagens situasjonen i næringslivet. Dette mente hun strider mot intensjonene i den nye integreringsloven. Strand Frp ser derfor at det ikke er tid for å bosette flere flyktninger.

Utvalgsleder Sveinung Langvik(H) orienterte om at Høyre vil støtte med å videreføre praksisen kommunen har hatt siden tidlig 2000 tallet med å bosette det IMDi anmoder. Langvik annerkjente utfordringene FrP siktet til, men mente Strand også måtte ta del i dugnaden.

Ved voteringen ble rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme (mindretall: FRP).

Formannskapet behandler saken i møte torsdag 26.11, deretter skal den endelig behandles av kommunestyret.