Interpellasjon om klimakur og innkjøpspolitikk

Interpellasjon til kommunestyremøte 19.feb, av Trond Hjorteland, Strand KrF

Den 9. april 2014 vedtok Strand kommunestyre en anskaffelsesstrategi for årene 2014-2017, inklusive en handlingsplan for samme periode. Vedtaket er forankret i Stortingsmelding 36 «Det gode innkjøp» som gir klare føringer for hvordan offentlige virksomheter skal arbeide målrettet med innkjøp, og at det skal utarbeides mål og strategier for dette arbeidet.

I Strand kommune sin strategiplan ble det vedtatt fem visjoner som skulle være retningsgivende for hvor kommunen ønsket å være i 2017 med tanke på innkjøp ved planperiodens slutt:
1) Strand kommunes anskaffelsesfunksjon skal være kjennetegnet med profesjonelle holdninger, høy kompetanse og fokus på etikk og miljø
2) Det skal arbeides tverrfaglig og systematisk på alle nivåer i en anskaffelsesprosess og en skal ha gode prosedyrer for oppfølging av leverandører
3) Gjennom målrettet satsing skal elektroniske virkemidler som e-handel, innkjøpssystem og e-faktura brukes ved alle anskaffelser
4) Strand kommune skal være en naturlig samarbeidspart og rådgiver for andre offentlige aktører i Ryfylke.
5) Innkjøpssamarbeid med aktuelle aktører utvikles og forvaltes i en balanse mellom markedsmakt og samfunnsansvar

Innkjøpsstrategi er ett av de viktigste verktøyene offentlige myndigheter har til å få til en ønsket utvikling, om det er for å støtte opp under bærekraftig utvikling, få til en best mulig forvaltning av begrensede, offentlige ressurser eller å understøtte lokalt næringsliv.

Mitt spørsmål til ordføreren er om Strand kommune sin anskaffelsesstrategi har blitt evaluert etter planperiodens utløp, og hva som eventuelt kom fram i denne evalueringen? Dersom strategidokumentet ikke er blitt evaluert, mener Strand KrF at det er på høy tid at dette blir gjort, og da med utgangspunkt i de fem visjonene/målsettingene som ble lagt til grunn.

I Strand kommune sin samfunnsdel av kommuneplan for perioden 2019-2035 vedtok kommunestyret i fjor høst å redusere klimafotavtrykket fra Strand kommune sin virksomhet med 70 % i planperioden. I plandokumentet (s. 15) er det eksplisitt uttalt at «Strand kommune bruker sitt påvirkningspotensiale gjennom grønne innkjøp, klimavennlige bygg, klimavennlig bilpark og en bevisstgjøring av egne ansatte og innbyggere».

På bakgrunn av denne ambisiøse målsettingen i kommuneplanen, mener Strand KrF at det er behov for å «oppgradere» et av de viktigste klimaverktøyene vi har – nemlig vår innkjøpsstrategi. Eller for å si det litt mer folkelig: innkjøpsstrategien vår trenger en klimakur.

Strand KrF vil derfor fremme følgende forslag til vedtak:
Rådmannen bes om å komme med en sak innen utgangen av 2020 med forslag til nytt strategidokument for anskaffelser, inklusive handlingsplan, hvor man tar høyde for klimamålsettingene i kommuneplanen sin samfunnsdel.

Legg igjen en kommentar