Interpellasjon om rus og psykriatri

Interpellasjon om rus og psykiatri, av Aslaug Heng Fosse, Strand Arbeiderparti

I behandling av budsjettet for 2020 foreslo vi å tilbakeføre kutt i rus og psykiatri og fikk ikke flertall. Flertallet vedtok et verbalt forslag «Helsetilbud for psykisk syke… ønsker en sak i første halvår av 2020, som beskriver status. Hvordan dette er organisert, og en vurdering om hva som kan forbedres. Ønskelig at det gjennomføres bruker undersøkelse i forkant av saksutredningen»

Nå er vi i første halvdel av 2020. Det er kuttet i midlene til tjenesten, og vi er bekymret for redusert tilbud til pasientene og tap av fagfolk.
Det er økt etterspørsel etter tjenesten og vi vet at mange unge trenger hjelp. Det haster å få en sak om dette og det vil ta for lang tid å gjennomføre brukerundersøkelse først.

Brukerundersøkelse må komme senere.

Forslag til vedtak:
Rådmann bes legge frem en oversikt over tilbudet i kommunen.
Hvordan er dette organisert?
Hvor mange pasienter mottar tjenester?
Hvor mange ansatte er det, og hvor mange har psykiatri kompetanse?
Hva må forbedres? Hvilke tiltak må settes i verk?

Legg igjen en kommentar