Kan bli dyrere vann og avløp i kommunen

I formannskapet på onsdag får politikerne en sak på bordet om fastsetting av gebyr for vann og avløp for 2020. I saksutredningen ligger det forslag om å øke gebyret mer en den normale prisøkningen fra 2019 til 2020.

Forslaget som foreligger har en økning på ca 6% for vann og 10,5% for avløp. Vann økes fra 3369,- i 2019 til 3573,- i 2020 og avløp økes fra 4260,- i 2019 til 4703 i 2020. Det legges også opp til en gradvis økning for henholdsvis vann til 4266,- i 2023 og for avløp 5186,- i 2023. Fra 2019 til 2023 økes vann med i overkant av 25% og avløp med ca 22%. (Tall fra arealkategori 2 – 100-300kvm)

I saksutredningen heter deg blant annet
Vann- og avløpsgebyrer beregnes etter selvkost i henhold til retningslinjer for kommunale betalingstjenester. I retningslinjene er selvkost definert som ”den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste”. I Strand kommune er vann- og avløpstjenesten 100 % selvkostfinansiert i og med at abonnentene dekker alle utgifter kommunen påføres.

Det er de senere år gjort en betydelig investering og oppgradering av VA-anlegg, både med hensyn til oppgradering av gamle anlegg, men også for etablering av nye anlegg. Denne trenden planlegges å fortsette i årene fremover for å tilby stabile og gode VA-anlegg for innbyggerne i Strand kommune. Siden investeringsgraden årlig er høyere enn den årlige endelige avskrivning av eldre investeringer, kreves en jevn økning av gebyrer både for vann og avløp.

Samlet gebyrinntekter for vann og avløp øker mer enn forventet prisstigning fra 2019 til 2020. Dette skyldes i hovedsak investeringsgraden årlig er høyere enn den årlige endelige avskrivning av eldre investeringer

Kommunen står foran store utbygginger innen vann og avløp. Det må fortsatt brukes store ressurser på rehabilitering av ledningsnett, og utbygging av vann og avløp i nordre del av kommunen kreve mye midler fremover. Dette betyr økninger i avgiftene, jamfør forslag til økonomiplan.

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til gebyrgrunnlag for vann og avløp vedtas i formannskapet. Saken skal til videre behandling i kommunestyret.

One Comment

Legg igjen en kommentar