Blir redusert åpningstid i kommunale barnehager fra august neste år

Strand kommune er forpliktet til enhver tid å kunne tilby barnehageplasser til de som har rett til det. I 2019 har kommunen overkapasitet på barnehageplasser. Alle som søkte barnehageplass i 2019 ble tilbudt plass. Barnetallet i Strand har i de siste årene hatt en reduksjon. Tall hentet fra SSB viser en forventet nedgang i perioden frem mot 2025.

I Strand kommune er det 10 barnehager. Kommunen driver 4 av disse hvor én er lokalisert på Fiskå i Nordre Strand og tre på Jørpeland. Eikehaugen barnehage på Fiskå er den minste enheten med 37 plasser, og er en del av Nordre Strand oppvekstsenter.

Barnehagesektorens samlede driftsnivå i 2019 er i hovedsak videreført til 2020, tillagt lønnsvekst. Felles barnehage, som har tildelingsansvar for tilskudd til ikke-kommunale barnehager, har en kostnadsreduksjon som skyldes lavere barnetall i de ikke-kommunale barnehagene. Dette gjør at summen av samlede tilskudd blir lavere til tross for høyere tilskuddssatser i 2020.

Drift- og kostnadsnivå i våre kommunale barnehager er relativt stabil i 2020 sett opp mot 2019.

87,9 % av barn i aldersgruppen 1 – 5 år har barnehageplass i Strand. Med utgangspunkt i dagens barnetall, har kommunen kapasitet til å gi barnehageplass til alle barn som ønsker det. 33 % av barnehageplassene i Strand er kommunale.

Alle barnehagene i Strand har åpningstid over 10 timer per dag. Dette er en konsekvens av at mange av foreldrene er dagpendlere og har vært avhengige av ferjetider. Etter vedtak i kommunestyret (KOM24/19) vil det innføres kortere åpningstid i de kommunale barnehagene fra august 2020. Dette ventes å gi utslag i en bedre kvalitet med tettere bemanning i kjernetiden for barna, i tillegg til lavere sykefravær blant ansatte. Dette vil belyses i egen sak våren 2020.

Den politiske behandlingen
I behandlingen om redusert åpningstid i kommunale barnehager, i levekårsutvalget sak 013/19 var punkt 2 som følger «Det innføres kortere åpningstid i de kommunale barnehagene når Ryfast åpner og foreldre ikke er avhengige av faste ferjetider til og fra arbeid». Etter et forslag til merknad fra Senterpartiet «Endring i åpningstider i de kommunale barnehagene utsettes til august 2020». Merknaden ble vedtatt og gikk til videre behandling i Formannskapet.

I formannskapet sak 028/19 ble et fellesforslag fremsatt av Alf Henning Heggheim (Sp) at levekårsutvalgets innstilling innarbeides med rådmannens forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtakets punkt 2 så dermed slik ut «Det innføres kortere åpningstid i de kommunale barnehagene når Ryfast åpner og foreldre ikke er avhengige av faste ferjetider til og fra arbeid. Endring i åpningstider i de kommunale barnehagene utsettes til august 2020».

Videre kom saken opp til endelig behandling i kommunestyret fire uker etterpå. Da i kommunestyresak 024/19. Venstres Erik Rydningen Nyman-Apelset fremmet endringsforslag i kommunestyre om å fjerne punkt 2 i innstillingen. Dette forslaget fikk 5 stemmer og falt. Mindretall V, Frp og SV. Dermed ble det vedtatt at fra august 2020 skal åpningstiden i de kommunale barnehagene reduseres.

2 Comments

Legg igjen en kommentar