Kan bli sterkt reduserte takster i Ryfast første året

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå sendt ut et forslag til lokalpolitisk vedtak vedrørende takstnivået i Ryfast.

Men, dersom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og/eller Fylkesmannen i Rogaland ikke godkjenner garantiene basert på de endrede takstforutsetningene, vil takstnivået i Ryfast bli fastsatt i tråd med forslaget til Statens vegvesens tidligere i høst.

Samtidig kan det også etter et års innkreving, dersom innkrevingen ikke er tilfredsstillende økonomisk, bli en økning på opp til gjennomsnittstakstene som ble lagt til grunn i Prop. 190 S (2011-2012), dvs. 210 kr for Ryfylketunnelen og 27 kr for Hundvågtunnelen (2020-prisnivå)

Dette er punktene som foreslås vedtatt:
1. Ved start på bompengeinnkrevingen for Rv. 13 Ryfast legges det som en prøveordning til grunn en gjennomsnittstakst på 112 kr i Ryfylketunnelen og 21 kr i Hundvågtunnelen. Med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten legges følgende bompengetakster til grunn i de to bomstasjonene (2020-prisnivå):

Ryfylketunnelen Hundvågtunnelen
Takstgruppe 1 140 28
Takstgruppe 2 420 76

2. I tråd med fastsatte rutiner for håndtering av usikkerhet i bompengeprosjekter vil økonomien i prosjektet og takstene bli vurdert på nytt ett år etter at bompengeinnkrevingen er startet opp. Dersom økonomien tilsier at prosjektet ikke vil være nedbetalt i løpet av forutsatt innkrevingsperiode på 20 år, aksepteres det at gjennomsnittstakstene kan økes med inntil 20 pst. i forhold til de gjennomsnittstakstene som ble lagt til grunn i Prop. 190 S (2011-2012), dvs. 210 kr for Ryfylketunnelen og 27 kr for Hundvågtunnelen (2020-prisnivå).

3. Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får 20 pst. rabatt. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2.

4. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale betaler 50 pst. av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med elektronisk brikke og gyldig avtale betaler inntil videre ikke bompenger.

5. Det innføres et månedlig passeringstak på 40 passeringer i Ryfylketunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen. Passeringstakene forutsetter bruk av elektronisk brikke og gyldig avtale.

6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Rogaland har i brev av hhv. 12. og 20. juni 2019 godkjent Rogaland fylkeskommunes og Stavanger kommunes vedtak om å garantere ved selvskyldnerkausjon for en maksimal lånegjeld for bompengeselskapet, begrenset oppad til totalt 7 766,8 mrd. kr. Garantien er fordelt med 70 pst. på Rogaland fylkeskommune og 30 pst. på Stavanger kommune. Garantistene har rett til å sikre garantien med 1. prioritets pant i bompengeselskapets rett til å kreve inn bompenger.

7. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 20 år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen.

8. Garantistenes utlegg kan dekkes gjennom en økning av gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år, til totalt 25 år. Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet.

9. Dersom Kommunal- og moderniseringsdepartementet/Fylkesmannen i Rogaland ikke godkjenner garantiene basert på de endrede takstforutsetningene i pkt. 1 og 2, aksepterer Rogaland fylkeskommune/Stavanger kommune at takstene blir fastsatt i tråd med forslaget i Statens vegvesens brev av 26. august 2019.

Legg igjen en kommentar