Kan gi fengselsstaff for brudd på karanteneplikt og hytteforbudet

Søndag ettermiddag kunngjorde Helse- og omsorgsdepartementet en ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19(koronaviruset).

Forskriften gir myndighetene hjemmel til å ilegge straff med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for brudd på karanteneplikt, isolasjon og hytteforbudet.

Forskriften trer i kraft i dag og gjelder frem til 1. April 2020. Med unntak av hytteforbudet som trer i kraft når departementet bestemmer. Forskriften kan også forlenges av departementet.

Karanteneplikt
Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

a) gå på jobb eller skole
b) lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
c) ta offentlig transport
d) oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg
e) oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.

Isolering
Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, skal oppholde seg i isolering.

Personer i karantene, jf. § 2, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Legg igjen en kommentar