KF-skolen får ikke utvide med 200 nye elever

Kristen Friskole Klippen AS søkte i 2020 om utvidelse med 200 nye elevplasser ved skolen på Jørpeland. Nærmest et enstemmig kommunestyre gikk mot søknaden og mente at utvidelsen kunne få negativ innvirkning på driften av den offentlige skolen i kommunen.

Utdanningsdirektoratet avslår søknaden om elevtallsøkning ved Kristen Friskole Klippen AS da den kan medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Direktoratet kan heller ikke se at det er behov for den omsøkte utvidelsen.

Strand kommune skrev i sin uttalelsen til søknad fra KF-skolen at det i kommunen er vedtatt større investeringer i skolebygg, og at utbygging også er godt i gang flere steder. En utvidelse av elevkapasiteten ved Kristen Friskole Klippen AS vil kunne gjøre noen av disse investeringene overflødige, noe som igjen vil kunne medføre at kommunens midler ikke blir benyttet på best mulig måte.

Direktoratet legger blant annet vekt på at kommunen mener at utvidelsen kan få negativ innvirkning på driften av offentlige barneskoler, og at en kan havne i en situasjon som kan gjøre det utfordrende for de foresatte å velge den offentlige skolen.

God kapasitet på friskolene

Det er to friskoler med kristent livssynsgrunnlag i kommunen, begge med godkjenning til å ta inn inntil 200 elever. I søknaden fra Kristen Friskole Klippen AS heter det at den allerede har oversøking på enkelte trinn og at skolen har grunn til å tro at det med gjeldende elevtallsgodkjenning vil være fullt så snart som til høsten 2022. Ved den andre kristne skolen i Strand, Tryggheim Strand AS, som ligger på Tau, er det imidlertid en del ledige plasser. I 2020 har Tryggheim Strand fylt 78 av 200 elevplasser, og dermed fortsatt god kapasitet.

Utfordrende for kommunen dersom økning tillates

Strand kommune viser til at dersom enda flere elever i kommunen ender opp i friskoler vil trekkordningen kunne gjøre det vanskelig å gi et godt skolefaglig tilbud til barna som fortsatt ønsker å gå på offentlig skole. Det er alltid en viss usikkerhet forbundet med hvor store de økonomiske konsekvensene vil være for kommuner som mister elever til friskoler, men det er ikke tvil om at jo større antallet er desto mer trekkes i rammeoverføringer. I Strand kommune er det allerede en høy prosentandel som har valgt friskoler. En høyere andel vil legge et større press på kommunens økonomi, som igjen vil kunne begrense evnen til å foreta prioriteringer mellom tjenesteområder.

Utdanningsdirektoratet anser det som sannsynliggjort at det vil foreligge negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet ved en utvidelse av godkjenningen til Kristen Friskole Klippen AS. Direktoratet legger til grunn at Strand har foretatt investeringer i nye skolebygg, og at kommunen ikke vil få fullt utbytte av disse investeringene dersom flere elever ender med å velge seg bort fra den offentlige skolen.

Avslår på bakgrunn av kommunens økonomi og antallet ledige plasser i friskoler

Det foreligger allerede godkjenning for mange elevplasser ved kristne skoler i kommunen. I og med at det er flere ledige plasser ved Tryggheim Strand AS, ser ikke direktoratet at det pr dags dato er behov for en utvidelse ved Kristen Friskole Klippen AS. Det er heller ikke urimelig for foresatte som ønsker at barna skal gå på en annen skole enn den offentlige å måtte forvente en viss reisevei. Det er ikke stor avstand mellom de to skolene, skriver Utdanningsdirektoratet.

På bakgrunn av de negative konsekvensene dette vil medføre for det offentlige skoletilbudet og at direktoratet ikke finner behov for den omsøkte utvidelsen, kan ikke direktoratet godkjenne den heter det i brevet.

Senterpartiet er glad for avslaget

Senterpartiet er glad for at direktoratet lytter til et nesten enstemmig kommunestyre som mener at en godkjenning vil få for store negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Det er i dag over 40 % ledig kapasitet i kommunens to friskoler. Investeringer i Superparken på Tau og nye Fjelltun på Jørpeland til ca 650 mill gjør at kommunen ikke vil få fullt utbytte av disse investeringene hvis stadig flere elever ender med å velge seg bort fra den offentlige skolen, sier gruppeleder Alf Henning Heggheim.

En økning med 200 nye elevplasser i friskolene vil føre til at 1/3 av elevplasser i Strand vil være i private skoler. Allerede gitte godkjenninger tilsvarer 16% elever i private skoler – 4 gangen ifht landsgjennomsnittet. I 2021 blir kommunen trukket 20,2 mill i rammetilskudd fra staten. Konsekvensene av dette er kutt i den offentlige skolen. Derfor mener Senterpartiet at dette bidrar til en uønsket samfunnsutvikling, avslutter Heggheim.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt