Klagesaken – Fylkesmannen returnerte vedtaket

For to uker siden skrev vi om at kommunen behandlet klagen til kunstner Stian Heimlund Skjæveland og sendte vedtaket til Fylkesmannen for endelig behandling.

Dagen etter, tirsdag 12.mai, sendte Strand kommune vedtaket fra klageutvalget fra dagen før til Fylkesmannen i Rogaland for det som ble beskrevet som endelig behandling.

Returnerte vedtaket i rekordfart

Kun to dager etter brevet ble sendt, torsdag 14.mai, returnerte Fylkesmannen vedtaket til Strand kommune med klar beskjed om hvordan kommunen skulle håndtere saken.

Fylkesmannen påpeker i brevet at en avvisning av klagen er et selvstendig enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens § 28 tredje ledd andre punktum. Vedtaket som er oversendt Fylkesmannen er ikke påklaget. Fylkesmannen merker seg også at det heller ikke er informert om klagerett jf. § 27, tredje ledd i vedtaket.

På bakgrunn av at vedtaket ikke er påklaget returnerte Fylkesmannen saken og ber Strand kommune underrette om vedtaket i tråd med forvaltningslovens (fvl.) § 27. Det opplyses også om at en eventuell klage skal fremsettes det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket jf. fvl § 32. Videre skal underinstansen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og forberede og ta stilling til saken i tråd med fvl. § 33 før saken eventuelt oversendes Fylkesmannen.

Kommunen mente det var riktig behandling

I etterkant av vedtaket i klageutvalget mandag 11.mai henvendte vi oss til saksbehandler og leder for strategi og utvikling Fay Veronika Kristensen og leder for politisk sekreteriat Geir Bolme for å få svar på behandlingen.

Kristensen ble spurt om kommunen har fått nye opplysninger eller har konferert seg med KOFA om de faktisk er rett instans. Og svarer kort i en epost at etter møte i klageutvalget 11. mai 2020, er klageutvalgets avvisningsvedtak sendt Fylkesmannen i Rogaland for vurdering og behandling. Utover det som fremkommer i saken i klageutvalget, har Strand kommune ingen kommentar til denne saken, avslutter hun.

Bolme blir spurt om hvorfor vedtaket ble oversendes Fylkesmannen for endelig behandling før eventuelt avvisningsvedtaket var påklaget og vedtaket opprettholdt. Til det svarer han at kommunen har fått en jurist til å se på saken og bekreftet at slik var riktig saksgang.

Nytt brev om avvisningsvedtaket

En uke etter første brev med underretning av vedtaket til Skjæveland sender kommunen nytt brev vedrørende avvisningsvedtaket. Her informerer de om Fylkesmannens retur av vedtaket da dette ikke er påklaget. De beklager også at det i forrige brev ikke var opplyst om klageadgang jf. fvl. § 27, noe de var forpliktet til å gjøre.

Med nytt brev den 19.mai, løper ny klagefristen på avvisningsvedtaket med 3 uker fra brevets dato.