Klagesaken – Ikke uventet opprettholdt kommunen avvisningsvedtaket

Kunstner Stian Heimlund Skjæveland påklaget klageutvalgets avvisningsvedtak på klagen hans av 30.10.2018. Kommunen opprettholder avvisningsvedtaket men samtidig svarer de delvis på klagen.

16.juni gjennomførte Strand kommune møte i klageutvalget, blant de to sakene som var på agendaen var påklagingen av avvisningsvedtaket klageutvalget fattet 11.mai.

I påklagingen argumenterer Skjæveland for at Strand kommune ikke behandlet klage hans 11.mai, når de ikke svarer på om politisk vedtak ble brutt. Klageutvalget hevdet på sin side at Strand kommune ikke hadde myndighet til å behandle klagen fordi den omhandlet en anskaffelsesprosess.

16.juni fattet klageutvalget nytt vedtak og opprettholdt avvisningsvedtaket fra 11.mai. Saken ble sendt til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling.

Vedtaket i sin helhet:

Avvisningsvedtaket opprettholdes og klagen sendes til Fylkesmannen som klageinstans i tråd med forvaltningsloven §28, 3. ledd

Den 30.10.2018. ble det klaget på at politisk vedtak ble brutt og at den demokratiske prosessen ikke ble fulgt. Det er setningen: «Lokale kunstnarar bør nyttast om det er praktisk muleg» som legges til grunn for klagen.

Som det fremkommer av sakspapirene har klager fått svar på dette tidligere. Vi vil presisere at ingen politiske vedtak er brutt. Dette er lokale retningslinjer som ikke overprøver lovverket. Altså ingen demokratisk prosess som ikke ble fulgt.

Når det gjelder setningen: «Lokale kunstnere bør nyttast om det er praktisk mulig», er det ikke mulig å forfordele de lokale kunstnerne i denne saken. Klagen gjelder en prosess for offentlig anskaffelse over 100 000 kr, og er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser med forskrift jf. LOA §2. Hensyn til lokale kunstnere er dermed ikke tillat for denne anskaffelsen, hvor alle søkere må konkurrere på like vilkår. Det er derfor Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) som er rette klageinstans.

Alle som sendte inn bidrag i åpen prekvalifisering er nøye vurdert av utsmykningskomiteen/kunstutvalget, også tre kunstnere med lokal tilknytning. Som i alle konkurranser er det noen som går videre og noen som ikke gjør det. Dette mener klageutvalget er godt begrunnet i saksdokumentene.

Det ubesvarte spørsmålet som plutselig ble besvart

Siden 30.oktober 2018 har Skjæveland stått opp mot kommunen, som han mener åpenbart brøt politisk vedtak. Siden da og til 11.mai 2020 har kommunen nektet å behandle klagen å ment at de ikke hadde myndighet til det. KOFA er instansen som fra Strand kommune sin side er de som kunne besvare om et lokalt politisk vedtak var brutt og om den demokratiske prosessen ble fulgt.

Men 16.juni skjedde en ny vending i saken. Samtidig som at klageutvalget i Strand kommune opprettholdt avvisningsvedtaket sitt fra 11.mai, argumenterte de også for at politisk vedtak ikke ble brutt og at alle demokratiske prosesser ble fulgt.

Fra vedtaket 16.juni skriver klageutvalget at klagen gjelder en prosess for offentlig anskaffelse over 100 000 kr, og er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser med forskrift jf. LOA §2. Hensyn til lokale kunstnere er dermed ikke tillat for denne anskaffelsen, hvor alle søkere må konkurrere på like vilkår.

I februar i år skrev iRyfylke en sak om nettopp konkurransedokumentet, som i Superparken ikke inneholdt vilkår/kriterium. Heller ingen av kriteriene for valg av kunstner jf. retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom vedtatt i formannskapet i 2016. En kan derfor undre over hva klageutvalget mener med at alle må konkurrere på like vilkår, når konkurransen ikke inneholdt vilkår å konkurrere på.

Strand kommune skiller også lite på vilkårene for utvelgelse og deltakelse. Det strider ikke med noe lovverk at lokale får delta i en konkurranse, noe de ikke fikk på Superparken. Men ved endelig utvelgelse i en konkurranse vil ikke lokal tilhørighet kunne vektlegges.

Skjæveland er lite fornøyd med kommunens unnamanøver

Kunstner Stian Heimlund Skjæveland reagerte på måten kommunen har håndtert klagen hans. Han stiller et stort spørsmålstegn til hvorfor Strand kommune fortsetter å villede Fylkesmannen, og lokale politikere i denne saken. Han bemerker spesielt én påstand i klageutvalgets vedtak «Strand kommune har ikke myndighet til å vurdere klagen og avviser klagen fra Stian Heimlund Skjæveland vedrørende innkjøp av kunst til Superparken». Dette mener Skjæveland er usant og forklarer.

Strand kommune har gjort feil og nok en gang forsøker de å bortforklare det med bruk av Fylkesmannen og KOFA. Utsmykkingskonkurransen ble utlyst av Strand kommune selv, uten gitte kriterier i konkurransedokumentet og da har KOFA ingenting med dette å gjøre, sier Skjæveland.

Jeg har aldri klaget på innkjøp av kunst, valg av kunstner eller kunstverk, slik flere påstår. Jeg har klaget på at politisk vedtak ble brutt og at den demokratiske prosessen ikke ble fulgt. Vedtaket favoriserer ikke lokale kunstnere, og det er heller ikke noe ulovlig med vedtaket, slik Strand kommune nå hevder om sitt eget vedtak, forteller Skjæveland. 

  • FOR-031/16 Jf. «Lokale kunstnarar bør nyttast om dette er praktisk muleg».

Selv syns han hele prosessen bærer preg av uryddighet og uærlighet. Det var ordføreren og rådmannen som oppfordret meg til å sende inn klagen på ordførerens kontor i slutten av oktober 2018, sier Skjæveland.

Ingen sto opp for lokale kunstnere

Sveinung Fjelde(KrF), daværende politisk representant i kunstutvalget, ble ikke innkalt til de første møtene i 2017 til tross for at han, etter alles oppfatning, var innstilt som leder i utvalget. Dette er også bekreftet i flere dokumenter fra Strand kommune. Og det var først senere i prosessen at ordlyden ble tolket slik at Fjelde, som var leder for leverkårsutvalget, var politisk representant i kunstutvalget og ikke leder for kunstutvalget.

Skjæveland forteller iRyfylke at han i en telefonsamtale med Fjelde i 2018 fikk fortalt at det ikke var noen i kunstutvalget som sto opp for de lokale kunstnerne. Dette mener Skjæveland understøtter hans påstand om at politisk vedtak ble brutt.

Med den informasjon vi har idag kan det stilles spørsmål om hvorfor, sier en oppgitt Skjæveland. Det er dette klagen min handler om; ingen av de lokal kunstnerne fikk komme med forslag til utsmykking av Superparken. Vi fikk ikke være med inn i konkurransen. Kunstutvalget brøt klart det politiske vedtaket, slik jeg har hevdet siden dag én, avslutter Skjæveland.