Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 26.november er det tid for årets siste møte i formannskapet i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

I møtet vil også posisjonspartiene og opposisjonspartiene legge frem sine forslag til budsjett 2021 med økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024. Det er ventet stor spenning til hvilke kutt politikerne vil tilbakeføre i budsjettet etter rådmannens budsjettforslag.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Møtet er stengt for publikum. Pressen har adgang.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

108/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

109/20 Ryfylkefondet – ny organisering og samarbeidsavtale

110/20 RITS – veien videre.

111/20 Bosetting flyktninger 2021

112/20 Diverse søknader om tilskudd fra Strand kommune 2020

113/20 Prioritering av søknader om spillemidler for idrett og friluftsliv 2021

114/20 Fastsetting av gebyr for vann og avløp 2021

115/20 Gebyrforskrifter for behandling av saker etter plan- og bygningsloven,
forurensningsloven, matrikkelloven og eierseksjoneringsloven

116/20 Investerings- og vedlikeholdsplan 2021- kommunale bygg og anlegg

117/20 Tilskudd til selvstendig næringsdrivende leger i Strand kommune

118/20 Utbygging av trådløst nettverk i omsorg

119/20 Budsjettsak – Nye stillinger 2021

120/20 Budsjett 2021 med økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024

121/20 Referatsaker