Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 14.april er det igjen møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 16.00 i kommunestyresalen.

Det vil bli gjennomført befaring i sakene 032 og 033/21. Det vil også bli avholdt befaring til kommende sak om hydrogenanlegg på Fiskå.

I kommunedirektørens kvarter vil Jarle Lunde som er vassområdekoordinator i Ryfylke,
informere om vannforvaltningen.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV.

Se saksliste til møtet under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Sakliste

031/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

032/21 Mindre endring av områdeplan for Jørpeland sentrum plan 1130201210-M1 Felt
B15 (Svenskebyen)

033/21 Plan 11301982-M5 – søknad om endring av en del av reguleringsplanen for
Førland/Brautene

034/21 Plan 1130201911 detaljplan for Grødem steinbrot – sluttbehandling

035/21 Sluttbehandling – Detaljregulering for Grøtnes – felt F/T m.fl Plan 1130201907

036/21 16/240 Fasadeendring på KIWI butikk på Tau – Ryfylkevegen 1990 B

037/21 30/27 Klagebehandling – Lukking av bekk – Tjøstheimvegen 354

038/21 35/51 Klagebehandling – deling av eiendom – Heiabakkane 159..

039/21 64/48 Dispensasjon – fritidsbolig – Heng 135

040/21 49/725 Dispensasjon fra reguleringsplan for Tibergstrand hyttefelt – midlertidig
parkering

041/21 56/6 og 56/11 klagebehandling dispensasjonsvedtak og søknad om tillatelse til
tiltak – Frisbeegolfbane

042/21 Klagebehandling etter motorferdselloven – klage på kommunens tillatelse til
motorferdsel med to badstubåter på Refsvatnet

043/21 8/32 Søknad om dispensasjon for adkomstvei til fritidsbolig – Ny behandling etter
høring

044/21 Uttale til etablering av landbasert fiskeoppdrett Fiskå Industriområde – Brødrene
Nordbø AS

045/21 Referatsaker

046/21 Delegasjonssaker