Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Omsdag 30.september er det tid for møte i kommunestyret i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00.

I starten av møtet vil det bil informasjon fra Helge Kjellevold, der han vil orientere om erfaringer fra årets sesong og om planlagt sertifiseringsprogram som miljødestinasjon.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Saksliste

079/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

080/20 Evaluering av reiselivet i Strand kommune

081/20 Betaling for parkering på private parkeringsplasser i turområder 082/20 Forslag til planstrategi 2020-2023

083/20 Helhetlig strategiplan for legetjenester i Strand kommune 084/20 Overtagelse av Rådhusgaten legegruppe AS

085/20 ENØK strategi for kommunale bygg

086/20 Samlokalisering kommunale bygg – vurdering av mulige tiltak

087/20 Uttalelse til søknad om økning av elevantallet ved KFskolen Jørpeland

088/20 Gjennomføring av vedtatt reguleringsplan sør for Krossvatnet

089/20 Moderasjonsordning barn med funksjonshemming i barnehage og Sfo Strand kommune

090/20 Vilkår for frivillige lag og organisasjoner i Strand 2020

091/20 Finansielle måltall 2021 – 2024

092/20 Utredning 12 terminer

093/20 Fastsetting av valgdag – stortingsvalget og sametingsvalget 2021

094/20 Fastsetting av stemmekretser og delegering til valgstyret – stortingsvalg og sametingsvalg 2021

095/20 Ny selskapsavtale for IVAR IKS – Opptak av Suldal kommune som deltaker og økning i låneramme

096/20 Endring av selskapsavtale – Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA) 097/20 Covid 19 – delegasjon av myndighet

098/20 Referatsaker

099/20 – 20/31205 – UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2021 – 2024 STRAND KONTROLLUTVALG

100/20 – 20/31115 – Møteplan – politiske utvalg for 2021

101/20 – 20/31137 – Oppretting av felles forliksråd – Strand og Hjelmeland

102/20 – 20/31168 – Valg av medlemmer, varamedlemmer og møtefullmektiger til nytt, felles forliksråd for Strand og Hjelmeland 2021-2025

103/20 – 20/31549 – FORVALTNINGSREVISJON PLAN OG FORVALTNING (BYGGESAKER)

104/20 – 20/31550 – SØKNAD OM FORTSATT MULIGHET FOR DIGITALE MØTER FOR KONTROLLUTVALGET I STRAND

One Comment

Comments are closed.