Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag 16.desember er det tid for årets siste møte i kommunestyret i Strand kommune. Møte blir avholdt digitalt hvor kun rådmannens stab deltar fysisk i kommunestyresalen med ordfører, varaordfører, rådmann og politisk sekretær. Møtet begynner klokken 16.00 og sendes direkte i nettavisen!

I møtet vil partiene legge frem sine endelige budsjetter for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:

– Møtet blir gjennomført elektronisk via video-plattformen Zoom. Rådmannens stab deltar fysisk i kommunestyresalen med ordfører, varaordfører, rådmann og politisk sekretær. Møtet blir også streamet på Kommune-TV.

– Tilhørere i kommunestyresalen får ikke adgang da møtet kan følges på kommune-TV. Det er kun pressen som har adgang.

Se saksliste til møte under videoen. Video for direktesending av møtet blir også publisert i nettavisen senest 30min før møtestart!

Saksliste

113/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

114/20 Covid 19 – delegasjon av myndighet

115/20 Allservice AS – endring av selskapsstruktur

116/20 Endring av tittel rådmann til kommunedirektør

117/20 Ikart- interkommunalt samarbeid om ambulant rehabiliteringsteam

118/20 Kommuneplanens arealdel 2023-2035- Planprogram – Førstegangsbehandling

119/20 Ny organisering av Ryfylke Friluftsråd – konsekvens av ny kommunelov, prinsippavklaring

120/20 Omsorgsboliger for utviklinghemmede

121/20 Søknad om fritak for eiendomsskatt – 2021

122/20 Prioriteringsnøkkel for fysio- og ergoterapitjenesten

123/20 RITS – veien videre.

124/20 Ryfylkefondet – ny organisering og samarbeidsavtale

125/20 Utbygging av trådløst nettverk i omsorg

126/20 Omstillingsarbeidet – BDOs analyse

127/20 Åpningstider i barnehagene 2021

128/20 Prioritering av søknader om spillemidler for idrett og friluftsliv 2021

129/20 Fastsetting av gebyr for vann og avløp 2021

130/20 Gebyrforskrifter for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, matrikkelloven og eierseksjoneringsloven

131/20 Diverse søknader om tilskudd fra Strand kommune 2020

132/20 Bosetting flyktninger 2021

133/20 Tilskudd til selvstendig næringsdrivende leger i Strand kommune

134/20 Investerings- og vedlikeholdsplan 2021- kommunale bygg og anlegg

135/20 Søknad om ekstrabevilling fra Kontrollutvalget i Strand kommune

136/20 Budsjettsak – Nye stillinger 2021

137/20 Budsjett 2021 med økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024

138/20 Referatsaker

139/20 Delegasjonsreglement og møtereglement 2021-2024

140/20 Endring av finansiering – oppgradering av Jørpeland stadion

141/20 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Strand kommune

142/20 Prinsippvedtak Rekkefølgekrav kommunedelplan Nordmarka

143/20 Søknad om permisjon fra politiske verv 2021-2023 – Mona Anita Espedal.

144/20 Jørpeland Utviklingsselskap AS – godkjenning av avtale om ansvarlig lån