Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag neste uke er det også siste kommunestyremøte i Strand kommune før sommeren, og også her er det for første gang siden koronatiltakene åpent for begrenset publikum.

Sak 075/20 Søknad fritak eiendomsskatt er u.off. fv.loven §13 off.loven §13 møtet vil bli lukket under behandlingen av saken.

Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19:
– Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre
– Eventuelt publikum må holde korrekt avstand til hverandre. Møteleder kan avvise publikum, dersom det blir for mange i salen.

For saksliste, se under videoen.

Saksliste

042/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

043/20 Regnskap og årsberetning 2019

044/20 Tertialrapport 1 – 2020 med budsjettjusteringer

045/20 Søknad om tilskudd til kunstgressbane – Fiskå idrettsforening (FiF)

046/20 Søknad om støtte til Stisykling

047/20 Tau kirke – spørsmål om tilleggsbevilgning

048/20 Nye stillinger PUH 2020

049/20 Ny stilling – psykolog Familiens hus

050/20 Godkjenning av stillinger i turnus i Dementavdelingen

051/20 Kjøp av midlertidige VTA plasser 2020

052/20 Bruk av statlige tilskuddsmidler til vedlikehold mv av kommunale anlegg

053/20 Vurdering av salg av kommunale bygg og eiendommer 2020

054/20 Eierskapsforvaltning Strand kommune

055/20 Eierskapsmelding og eierskapsstrategi i Strand kommune 2020- 2024

056/20 Eierskap i interkommunale selskaper – endringer fra 01.01.2020 som følge av kommunereformen

057/20 044/20: Forslag til ny anskaffelsesstrategi

058/20 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom IVAR IKS og Strand kommune

059/20 Plan for helse og omsorg Strand kommune- Helse og omsorg i en ny tid

060/20 Intensjonserklæring Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal

061/20 Kartlegging av folkehelsen 2019

062/20 Prioriterte turruter i Strand kommune

063/20 Ferdselstiltak i Jørpelandsvassdraget 2020 – valg av tiltak

064/20 Rutetilbud mellom Strand og Nord-Jæren, uttale

065/20 Oppfølging av sak om skoleskyss til Forsand skule høsten 2020

066/20 Utredning av 1-10-skoler i Strand 2020

067/20 Kommuneplanens arealdel – Forslag til planprosess

068/20 Regionalplan for klimatilpasning – Høring av planforslag

069/20 Regionalplan Jæren 2050 – høring

070/20 Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 – høring

071/20 Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten 01.01.2021-31.12.2024

072/20 Felles skogforvaltning i Sør-Rogaland

073/20 Covid 19 – delegasjon av myndighet

074/20 Referatsaker

075/20 Søknad fritak eiendomsskatt