Kommentar – En kommune med to tunger

I slutten av januar startet jeg arbeidet med en sak som har satt sterke følelser i spill både politisk, i administrasjonen og i befolkningen generelt. Nemlig det faktum at lokale kunstnere ekskluderes av kommunen og dette på bakgrunn av en klage på at de selv ikke fulgte eget politisk vedtak.

Men hvordan kan kommunen i det ene øyeblikk ha ønske om å løfte frem og bruke lokalt næringsliv, mens i neste øyeblikk ekskluderes en gruppe blant det lokale næringslivet?

Kampen mot lokale kunstnere

I februar i år sto slaget i levekårsutvalget og formannskapet. Slaget for lokale kunstnere, alle som en. Strand kommunes egen kultursjef Trond Ole Paulsen ønsket å fjerne punktet om lokale kunstnere i retningslinjene.

Flere av politikerne i levekårsutvalget sto frem i kampen og støttet lokale kunstnere med alternative punkt i retningslinjene. De fikk flertall for nytt punkt som lød som følger: Det legges til rette for at kunstnere med atelier i Ryfylke og kunstnere bosatt i Ryfylke blir vurdert for oppdrag.

I formannskapet ble punktet i innstillingen fra levekårsutvalget, som ble stemt frem av Sp, Ap, FrP og Mads Hjelmen, sablet ned med Høyre i spissen tett fulgt av KrF. Levekårsaken falt i kommunens økonomiske politiske utvalg, formannskapet. Kanskje det nå går mot en tid med færre politiske utvalg når saker bestemmes i utvalg de ikke er hjemhørende?

I saksfremstillingen, som forøvrig må sies å være tidenes lengste for en såpass enkel sak, bærer preg av at det ikke er vilje til å løfte frem de få kunstnerne som bor i kommunen. Saksfremstillingen bærer også preg av liten eller ingen vilje til å løfte lokale kunstnere frem. Det argumenteres heller side opp og side ned, mot å bruke lokale krefter.

Kultursjefen skriver også følgende om prosessen rundt Superparken i forbindelse med endringen av retningslinjene: Å invitere en lokal kunstner inn i den lukkede konkurransen ville altså resultere i at man fikk ett tilbud mindre å velge blant og at man kastet bort et konkurransehonorar på 30 000,- på en skisse som aldri ville kunne blitt realisert.

Denne setningen sier alt, ja alt om kommunens verdsettelse av lokalt næringsliv. Et hårreisende utsagn fra en kommune og desto verre av den som også skal løfte frem kunstnerne, nemlig kultursjefen.

Lokalt næringsliv men ikke lokale kunstnere?

Nylig vedtok formannskapet i kommunen ny anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2020-2023.

Delmål 4 «Legge til rette for regionalt og lokalt næringsliv» beskriver et av målene som Strand kommune har i innkjøpssammenheng. Videre står følgende under delmål 4: MÅL: Strand kommune ønsker å utvikle et lokalt og regionalt næringsliv gjennom sitt innkjøpsarbeid. Kommunen skal innenfor regelverket for offentlige anskaffelser tilrettelegge for at lokale aktører både deltar i – og har mulighet til å vinne konkurranser.

En står dermed på sidelinjen, noe undrende over hva som er forskjellen på lokalt næringsliv og lokale kunstnere. Hvorfor kunne ikke kommunens retningslinjer for kunst også løfte frem de som driver med, ja kunst i kommunen? Å nei, her må mann ikke falle rett i fella og stole blindt på at lokale kunstnere ikke er kvalifiserte nok. Dette er det ene og alene kommunen som kan legge til rette for, dersom de ønsker det da.

Dersom en konkurranse fokuserer på forslag eller verk, så er akademisk utdanning og medlemsskap i kunstnerorganisasjoner noe som i utgangspunktet er irrelevant. Så sant det ikke settes som et kriterium i konkurransedokumentet for det spesifikke oppdraget da. Dette ble for opplysningen ikke gjort på Superparken, selv om de lokale kunstnere da ble vurdert som ikke aktuelle på grunn av for liten kompetanse med «så store verk» av kunstutvalget.

Utmykningen på Nye Fjelltun

Nå har vi også fått vite at kunstutvalget som skal velge kunsten som skal pryde Jørpelands nye skole, Nye Fjelltun, heller ikke har vurdert våre lokale kunstnere. Av de 10 kunstnerne som ble vurdert for oppdraget på Nye Fjelltun, var det kun to fra Rogaland. Da fra henholdsvis Tysvær og Karmøy.

Våre lokale kunstnere har verken blitt vurdert, invitert eller fått kommet med forslag. Hvorfor?

Er det fordi de ikke er flinke nok, eller er det fordi kommunen nå har vedtatt at Strand kommune ikke har lokale kunstnere?

De som nå skal konkurrere eller selge kunst til Strand kommune må blant annet ha akademiske utdanning og/eller være medlem av en av kunstnerorganisasjonene med mer. Ingen av de lokale kunstnerne kan verken selge kunst til eller konkurrere om offentlige oppdrag i kommunen. Noe annet vil være stikk i strid med politisk vedtak jf FOR-011/20

Selv om Lov om offentlige anskaffelser gir mer rom for innkjøp under 100.000 som også kultursjefen påpeker, så står også kommunen veldig fritt til å sette kriterium også mellom 100.000 til 1.3 millioner. Men når kommunens egne retningslinjer absolutt IKKE gir rom for lokale kunstnere jf. de tre punktene i retningslinjene under «kriterier for valg av kunstner» så kommer dessverre de lokale kunstnerne til kort samme hvilken sum det er snakk om.

Dette er kriteriene for valg av kunstner:
– at kravet til kunstnarisk kvalitet vert eit overordna omsyn.
– at kunsten er tilpassa staden sin karakter og kva funksjon den har.
– at det vert teke omsyn til brukarane sine interesser og medverking.

Alle kunstnerne i Strand kommune stryker på første punkt når det i denne vurderingen legges til grunn akademisk utdannelse, medlem av kunstnerorganisasjoner, innkjøp av de profesjonelle galleriene og kulturrådets stipendkomiteer.

Strand kommune kan heller ikke under noen omstendighet tilsidesette kommunens egne retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom, samme om innkjøpet er på 5.000,- eller 500.000,-. Formelle kvalifikasjonskrav jf kriterier for valg av kunstner gjelder uansett kjøpesum, og kan ikke fravikes for innkjøp under 100.000,- slik rådmann Ketil Reed Aasgaard meddelte formannskapet 5.februar i år.

Vil noen stille opp for lokalt næringsliv i Strand kommune, og sørge for at også lokale kunstnere kan blomstre?

Når kan en neste gang forvente at politiske vedtak brytes, når det ikke er noen av kommunestyrets 29 medlemmer som reagerer på klagesaken?