Kommunedirektøren bes orientere om ansattes rettigheter til å ytre seg

Kontrollutvalget i Strand har bedt kommunedirektør Ketil Reed Aasgaard om å gi utvalget en orientering om hvordan strand kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret sitt med tanke på varsling og avklaring av ansattes rettigheter til å ytre seg.

Den siste tiden har kommunedirektøren fått krass kritikk fra innbyggere og lokalpolitikere etter at han i formannskapet sa at det var beklagelig at ansatte valgte å bruke media for å fremme sin egen sak. Saken det handlet om var innsparingene på Tau skole, som rektor Solfrid Norland uttrykket stor bekymring for i et internt brev til kommunalsjef for opplæring, Guro Harboe Ur, i april.

Kontrollutvalget ber nå kommunedirektøren om å orientere om blant annet kommunens kommunikasjons- og mediestrategi, om kommunens etiske retningslinjer mm.

Kontrollutvalget ber om omfattende orientering og dokumentasjon i saken

Kontrollutvalget skriver i et brev til kommunedirektøren at kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan Strand kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret sitt med tanke på varsling og avklaring av ansattes rettigheter til å ytre seg. Det er ønskelig at kommunedirektøren deltar i dette og i tillegg inviterer med seg den/de som faller naturlig for å belyse saken.

Kontrollutvalget skriver videre at det i en slik orientering ønskes orientering om (veiledende);
– Kommunens etiske retningslinjer som er vedlagt kommunens delegasjonsreglement, og spesielt hvordan punktene knyttet til varsling og lojalitetsplikt praktiseres
– Strand kommunes kommunikasjons- og mediestrategi
– Strand kommunes varslingsrutiner og verktøy for å varsle, og hvordan arbeidsgiver følger opp varsel
– Strand kommunes avvikssystem – beskrivelse, bruk og oppfølging av avvik
– Hvordan ovennevnte punkter er kvalitetssikret i forhold til gjeldende juridiske grunnlag
– Andre relevante momenter i forhold til temaet – inkludert utfordringer sett fra kommunedirektøren/arbeidsgivers ståsted

I forkant av møtet ber kontrollutvalgets sekretariat om at kontrollutvalget får relevant dokumentasjon på forhånd;
– Delegasjonsreglementet med vedlegg
– Skriftlig kommunikasjons- og mediestrategi
– Varslingsrutine og beskrivelse av verktøy, samt rapport som viser hvorvidt systemet brukes (ikke innhold i varsel – men tall som indikerer bruk)
– Regler for bruk av avvikssystem, beskrivelse av avvikssystem, og et eksempel på en nylig avviksrapport fra systemet