Kommunedirektøren støtter nytt nasjonalparkområde med mindre justeringer

I kommende møte i forvaltningsutvalget og i formannskapet skal politikerne vedta en uttalelse til Miljødirektoratets arbeid med kartlegging av mulige nye nasjonalparker. Der er Preikestolen-området foreslått med områder i Jørpelandsheia og ned til Lysefjorden inkludert.

Klima- og miljødepartementet (KLD) ga i 2018 Miljødirektoratet i oppdrag om å foreslå områder som skal vurderes i videre arbeid med supplerende vern.

Miljødirektoratet har startet et arbeid med en faglig vurdering av om det er områder som kan være aktuelle som nye nasjonalparker. Det kan være utvidelse av eksisterende nasjonalparker, omgjøring av landskapsvernområder til nasjonalpark, eller opprettelse av helt nye nasjonalparker. Det vil bli lagt opp til tett dialog med kommunene i den kommende prosessen.

Kommunedirektøren positivt til nasjonalpark med mindre justeringer

Miljødirektoratets faglige vurdering identifiserer et stort område i Jørpelandsheia, Preikestolen og ned til Lysefjorden som et mulig område for ny nasjonalpark.

I forslaget støtter Strand kommune seg til Miljødirektoratets områdeavgrensning ved Preikestolhytteområdet. Dette område vil være i randsonen av en eventuell nasjonalpark. Området er viktig for utvikling av reiselivet i kommunen og som innfallsport til Preikestolen, skriver kommunedirektøren.

Preikestolen er et internasjonalt turistikon og har vel 300.000 årlig besøkende. Det er viktig at vern som nasjonalpark ikke går på bekostning av utvikling av reiselivet i tilknytning til Preikestolen, men i stedet kombinerer bruk og vern, presiserer kommunedirektøren i sitt forslag til uttale.

I forslaget til uttale står det at etter kommunens vurdering må områdeavgrensningen for eventuell nasjonalpark justeres i tråd med «Forslag til justering av områdeavgrensning Preikestolen» og «Justert forslag til områdeavgrensning Preikestolen».

– I uttalen foreslås en mindre justering ved Mosli og i område nærmest Jørpeland. Kommunen har i forslaget trukket ut nødvendig areal rundt Mosli hyttefelt. Områder med planteskog og skog som har fått ungskogpleie opp gjennom årene, samt områder hvor det er etablert skogsbilveger inn i området er holdt utenfor.

– I tillegg mener Strand kommune at grensen for eventuell nasjonalpark må gå på østsiden av Refsvatnet og ned til Refså kai. Selve kaien holdes også utenfor. Hele området på vestsiden av Refsvatnet mot Botshei og langs Lysefjorden blir holdt utenfor eventuell nasjonalpark. I dette området er det regulert hytteområder. Kommunen opplever at Refsåkai blir viktigere som en alternativ innfallsport til Preikestolen. Det er viktig å behandle grunneierne rundt Refsvatnet likt med hensyn til utviklingsmuligheter, jfr. at Preikestolhytte- området er holdt utenfor.

Vern som nasjonalpark bidrar ofte til økt bruk av området. Strand kommune mener at den faglige vurderingen også må peke på den negative effekten økt bruk kan ha for dyrelivet i området, spesielt viltbestanden. Kommunen opplever allerede at økt bruk går på bekostning av viltbestanden. Med stor sannsynlighet må vi forvente at en regulering som nasjonalpark vil gjøre område enda mer attraktivt enn det er i dag, som ytterligere vil påvirke viltbestanden, skriver kommunedirektøren.

For landbruket er det viktig at det blir utarbeidet gode retningslinjer i verneområde slik at en kan driv beite/støl i utmark, samt at hytteeiere kan drive vedlikehold av eksisterende bygg og erstatte bygg som de har i dag, avsluttes uttalen kommunedirektøren foreslår vedtatt.