Kommunedirektøren vil kutte åpningstiden og øke foreldrebetalingen i SFO

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

I kommende levekårsutvalg legger kommunedirektøren frem en sak om kutt i åpningstiden og økt foreldrebetaling i SFO’en i Strand kommune. Den økte foreldrebetalingen betyr at prisen skrus opp drøyt 27%, mens tilbudet reduseres.

I forbindelse med budsjettvedtak for 2021 i kommunestyret, tilføyet i verbalt forslag punkt 3, at Klippen fritids klubb (KFK) skal økonomisk likestilles når det gjelder moderasjoner med de kommunale skolefritidsordninger. Det ble også vedtatt at i løpet av en 5 års periode skulle jobbe for at SFO i størst mulig grad skal bli selvfinansiert.

Kommunedirektøren legger i levekårsutvalget frem et forslag til revidert samarbeidsavtale med KFK, og foreslår endringer i dagens SFO drift i tråd med selvkostprinsippet og politiske budsjettreduksjoner for 2021.

Det er i økonomiperioden 2021 – 2024 foreslått betydelige budsjettreduksjoner og at det jobbes mot selvkostprinsippet i kommunale skolefritidsordninger, skriver kommunedirektøren.

Mener kommunen har stor frihet til å justere etter selvkostprinsippet

Siden det ikke er fastsatt nasjonale kvalitetskrav til skolefritidsordningen, verken med tanke på bemanning, kompetanse, innhold eller arealer, finner vi relativt store lokale variasjoner i SFO-tilbudene i kommune-Norge. Politiske prioriteringer er med på å sette standarden på skolefritidsinnholdet og kvaliteten i tilbudet, sier kommunedirektøren.

Det ble gjort noen reduksjoner i budsjett 2021 som tvinger driften til endring. BDO rapporten viser til besparelsesmuligheter uten å ta hensyn til et kvalitativt perspektiv som det kommer frem i innledningen av rapporten. Innsparingsforslaget bygger på kommunens styringsrett etter driften av egne skolefritidsordninger. Ved å arbeide for at ledelse av SFO og det ordinære tilbudet skal drives til selvkost, må Strand kommune gjøre flere endringer. Det er samlet sett gjort en budsjettendring på -1,8 millioner for 2021 for de kommunale skolefritidsordningene.

Redusert åpningstid og stengt i skoleferier

Etter at Strand ble landfast, ble behovet for båtpendling borte. Dette gjør at kravet for utvidede åpningstider avtar, mener kommunedirektøren.

I dagens ordinære SFO tilbud, har Strand kommune 1 time ekstra åpent pr dag. Nye foreslåtte åpningstider i tidsrommet 07.00 – 16.00, som også vil være tilpasset barnehagenes forslag om nye åpningstider. En slik reduksjon vil gjør at bemanningen kan fordeles på gjenstående timer. Dette gir en stipulert innsparing på ca. 160.000,- pr år i sparte lønnsmidler, skriver kommunedirektøren.

Kommunedirektøren foreslår også at skolefritidsordningen holdes stengt i alle skolens ferier. Med utgangspunkt i 2020 tall var det samlet sett kjøpt 37 ekstra dager av barn med deltidsplasser i feriene, 41 barn som brukte høstferietilbudet, 27 barn juleferien og 28 barn vinterferien. Med dette tiltaket mener kommunedirektøren at en vil kunne få en innsparing tilsvarende 0,2 mill. i lønnsmidler.

Økt foreldrebetaling og kutt i søskenmoderasjon og særskilt behov

Søskenmoderasjon er en lokal ordning som kommer i tillegg til sentralt gitt føring om moderasjon for foresatte med lavt samlet inntektsnivå. Denne nasjonale ordningen skal ivareta foreldre med lav inntekt og gi en sosial profil. Ved å fjerne lokal ordning med søskenmoderasjonen lokalt, kan det spares 0,1 mill. pr år.

Kommunedirektøren foreslår også å øke ordinær foreldrebetaling til 4000,- kr pr måned fra dagens 3170,-. Med dagens barnetall vil dette gi en inntekst økning på ca. 0,9 mill. pr år. Med statlig moderasjonsordning hvor foreldrebetalingen ikke skal overstige 6 % av samlet inntekt vil foresatte som samlet tjener mindre enn 733 335,- være berettige en betalingsreduksjon.

Kostnaden knyttet til ekstra bemanning for barn med særskilte behov må reduseres, mener kommunedirektøren. Kommunedirektøren foreslår derfor at kriteriene for tildeling strammes betydelig inn. Dette vil føre til at elever som tidligere har utløst en ekstra ressurs, da gjerne knyttet til adferdsproblematikk, ikke lenger vil utløse ekstra midler.