Kommunen ønsker ikke å innvilge rekreasjonsområde til veteraner

Illustrasjon: NVIO Rogaland

I oktober i fjor skrev vi en sak om at Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) søkte Strand kommune om å disponere et areal på drøyt 1300 kvm nord for Nordvatnet på Tau. I kommende formannskapsmøte skal lokalpolitikerne ta stilling til om de skal følge rådmannens forslag å avslå søknaden fra veteranene.

Rekreasjonsområdet for veteraner ved Nordvatnet
På området var det tiltenkt å oppføre en gapahuk som skal fungere som et samlingssted for lokale veteraner i Ryfylke.

I søknaden trakk NVIO frem at det per i dag ikke er egnede samlingspunkt for veteraner i Ryfylke-regionen. Også det faktum at flertallet av Strands veteraner har tjenestegjort i Libanon og tidligere misjoner, og dermed er mer en 50år gammel trekkes frem som et viktig argument. Gapahuken vil kunne gi et insentiv til å komme seg ut i skog og mark, legges det til.

Vi meldte også i forrige artikkel at arbeidsgruppen informerte iRyfylke at kommuneadministrasjonen har gitt positive signaler på søknaden om tildeling av grunn. Det ble da arbeidet med å utforme en avtale, og saken skulle forhåpentligvis opp i formannskapet i slutten av november.

Administrasjonen sier nå nei til søknaden
I saksfremstillingen skriver rådmannen at han har forståelse for at Strand veteranforening ønsker seg et samlingssted for lokale veteraner. Det finnes dessverre få slike arenaer i Ryfylke. Et slikt tiltak vil gi lokale veteraner et tilbud om sosialt samvær og en arena til å dele opplevelser med andre, som har lignende referanserammer. Likevel er dette et tiltak, som etter rådmannen sin vurdering, må tas inn ved revisjon av Strand kommune sin veteranplan.

Rådmannen mener videre at det vil være uheldig om det gis tillatelse til slike tiltak som ikke er forankret i plan. Dette kan på sikt føre til presedens og undergrave veteranplanen som styringsverktøy. Rådmannen rår på bakgrunn av overnevnte vurdering til at Strand veteranforening ikke gis tillatelse til å disponere aktuelt areal som et samlingssted for sosialt samvær for veteraner i Ryfylke.

Rådmannen oppfordrer foreningen til å komme med overnevnte forespørsel som et innspill til revisjon av veteranplanen.

Stein Tau Strand Auestad, styremedlem i NVIO Rogaland, sier til iRyfylke i en kort kommentar at de har troen på at politikerne ser verdien av prosjektet og at de ikke vil ha en like formalistisk tilnærming som rådmannen.

Legg igjen en kommentar