Kommunen signerte leieavtale med Tau Aktivitetshus verdt over 2 millioner

I første halvdel av januar signerte Strand kommune en leieavtale med Tau Aktivitetshus. Aktivitetshuset har blitt tatt i bruk som vaksinasjonssenter for alle innbyggerne i kommunen.

Leieavtalen ble gjort av kommunen ved en direkteanskaffelse og er inngått for 6 måneder med opsjon på 5 måneder.

Detaljene i leieavtalen viser at Strand kommune betaler 173.460,- for leie av lokalene inkludert parkering. I tillegg kommer renhold, strøm og felleskostnader som kan anslås til flere titalls tusen. Totalt innebærer avtalen trolig en totalsum på rundt 1,2 millioner + eventuell opsjonsbenyttelse som da vil tilsvare ytterligere 1 million.

Leieavtalen med Tau Aktivitetshus kommer kort tid etter at posisjonspartiene kuttet det årlige tilskuddet på 500.000 til Tau Aktivitetshus i sitt budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Tau Aktivitetshus har tidligere varslet at det kommunale tilskuddet ville ramme dem hardt. Leieavtalen med Tryggheim skole er utgående, og med kutt i tilskuddet fra Strand kommune vil de tapte inntektene potensielt bety at aktivitetshuset ikke vil ha midler til å dekke driftskostnadene. I et brev til alle politikerne i Strand i november i fjor, varslet Tau Aktivitetshus potensiell stenging av lokalene dersom tilskuddet ble kuttet.

De årlige inntektene til Tau Aktivitetshus består hovedsakelig av tilskuddet fra Strand kommune og leieinntekter fra Tryggheim skole på henholdsvis 500.000,- og 1.000.000,-. På andre side er de årlige driftskostnadene inklusivt vedlikehold på cirka 985.000,- og de årlige lønnskostnadene er på cirka 570.252,-.

Med leieavtalen som kommunen nå har inngått med Tau Aktivitetshus vil driften være sikret godt ut i 2022, dersom en legger til grunn de finansielle opplysningene i leiekontrakten og brevet til kommunens politikere.

Foto: Strand kommune

Kommunen forventer at kostnadene blir dekket av regjeringen

Avtroppende økonomisjef i Strand kommune, Hanne K. Fjelde Krog, sa tidligere til iRyfylke at etter vaksinasjonsforskriftens § 2 (1) og smittevernloven § 3-8(2) skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogrammet. Ifølge beredskapslovgivningen (2-6) plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for nødvendige ressurser, så som egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine, tilstrekkelig opplæring/kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt.

Hun sier også at regjeringen flere ganger har uttalt at kommunene skal få koronarelaterte utgifter dekket.

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram kom regjeringen med et tilleggsnr til statsbudsjettet. I dette tilleggsnummeret fikk Strand tildelt 10,6 mill. til dekning av koronakostnader første halvår, opplyser Krog.

Strand forventer derfor at kommunens kostnader knyttet til vaksineringen vil bli dekket av staten, avslutter økonomisjefen.

Tungt men føltes som en samfunnsplikt

Styreleder i Tau Aktivitetshus, Ove Dahle, forteller at styret gikk flere runder med seg selv når forespørselen fra kommunen kom på å leie aktivitetshuset til vaksinasjonssenter. Selv gjorde de noen undersøkelser og fant ikke noen umiddelbare alternativer som kommunen kunne benytte seg av.

Økonomisk hjelper selvsagt dette på, men det var selvsagt tungt å leie til kommunen. Årsaken til dette er jo at aktivitetshuset er et sted for idrett og frivillighet, nå står alle disse uten lokaler og noen har funnet alternativer. Dahle minner om at hele verden står i en krevende pandemi, og Tau Aktivitetshus følte selvsagt at de måtte bidra når det ikke var noen andre alternativer. Aktivitetshuset er også veldig gunstig logistikkmessig, både med parkering og tilgang for alle kommunens innbyggere.

Selv om avtalen med kommunen er økonomisk bra for aktivitetshuset i lys av kutt i tilskuddet og den utgående leieavtalen med Tryggheim Strand, så er det jo i hovedsak idrett og frivillighet som er formålet med aktivitetshuset. Derfor kan du på sett å vis si at det ville vært bedre å fylle huset med aktiviteter og ha dårligere økonomi, enn å bruke det til helt andre formål og ha bedre økonomi, legger han til. Dahle vil også presisere at Tau Aktivitetshus på ingen måte har blitt presset av kommunen i saken. Administrasjonen har opptrådd veldig ryddig i hele prosessen, avslutter Dahle.

*iRyfylke ble i første omgang nektet innsyn av Strand kommune i de finansielle opplysningene i leiekontrakten med grunnlag i taushetsbelagte opplysninger om en bedrifts forhold. Men etter klage ble det gitt innsyn med begrunnelsen i at inngåelsen av leiekontrakten var en direkte anskaffelse og at innsyn i enhetspris ikke vil svekke Tau Aktivitetshus eventuelle konkurranseevne for fremtidige anskaffelser med Strand kommune. Det ble også innhentet samtykke fra styreleder på Tau Aktivitetshus om å gi innsyn i enhetsprisene.