Kommunen vil ikke gi støtte til Mølleparken og Camp773 Foreneset

I levekårsutvalget tirsdag neste uke får politikerne en sak om økonomisk støtte til både Stiftelsen Tou Brug/Mølleparkens venner og Camp773/Vesterlen Speiderkrets. I begge søknadene fremgår det at kommunen oppfordres til å ta en større del i ansvaret for vedlikehold for å opprettholde et bra tilbud til innbyggerne. Kanskje ikke akkurat det beste tidspunktet å spørre kommunen om penger, midt oppi tidenes sparebudsjett!?

Camp773 Foreneset / Vesterlen Speiderkrets

Foto: Camp773 Foreneset

Søker igjen om fast årlig driftsstøtte, denne gang på kroner 100.000.
Foreneset har vært i god drift i en årrekke og har ukentlig brukere fra skole og institusjoner i Strand kommune. Ikke alle disse brukerne har økonomi til å betale gjeldende utleiepriser, fremgår det i søknaden. Leirstedets utgifter til drift og nødvendige oppgraderinger av så vel bygninger som uterom, dekkes ikke av leieinntektene. Utgiftene knytter seg til vedlikehold av gangstier, gjødsling og klipping av jorder/teltplass, tilrettelegging av bålplasser, strøm, tømming av septiktank og generelt vedlikehold.

De har også utgifter til nødvendige oppjusteringer av bygninger, vann og avløp, samt investeringer og drift av bl.a. ATV og gressklipper i forbindelse med vedlikehold av friluftsområdene. Stedet er hyppig brukt som rekreasjonsområde for kommunens innbyggere uten at dette gir inntekter. Camp773 mottar årlig kroner 30 000 fra Strand kommune for å stille toaletter til disposisjon for alle brukere av området, og mottok etter tilsvarende søknad i 2018, en engangsstøtte på 120 000 i tillegg til de faste 30 000. Speiderkretsen tilbyr å la skoler og institusjoner fra Strand kommune få benytte leirstedet vederlagsfritt for dagsbesøk i ukedager dersom driftsstøtte innvilges.

Stiftelsen Tou Brug/Mølleparkens venner

Stiftelsen søker om at Strand kommune viser noe større engasjement ved å la fagfolk vurdere hva som skal gjøres med veranda og drivhus og bidra økonomisk til gjennomføring av arbeidet som er nødvendig.

I tillegg søker de om at Strand kommune bidrar med å dekke noe av kostnadene knyttet til gjennomført malerarbeid på Villaen, og at kommunen bidrar med kroner 100 000 til fullføring av aktivitetsparken på den
gamle tennisbanen.

Strand kommune kjøpte Mølleparken på Tau med tilhørende villa, lysthus, brugsløe og veksthus for 20 år siden. Kommunen opprettet Stiftelsen Tou Brug der kommunen deltok med 2 000 000 i grunnkapital. Tilsvarende ble gitt av SR bank 1. Grunnkapitalen er fortsatt 4 millioner. Avkastningen av denne skal stå for stiftelsens løpende drift. Detter er i tråd med Stiftelsens formål. Dersom grunnkapitalen skulle ha samme verdi i dag burde den vært kroner 5,8 millioner.

De første årene ga avkastningen gode resultater og bidro til å oppfylle stiftelsens formål. Siden har Mølleparkens Venner i det vesentlige sørget for at parken med bygninger har blitt godt vedlikehold og utviklet til glede for et stort antall besøkende. Inntektene til Stiftelsen kommer i dag for det meste gjennom leieinntekter av Villa Tou og Brugsløa. Utleie har blitt muliggjort ved betydelige investeringer i kjøkken og utstyr.

Mølleparkens Venner utfører årlig cirka 7000 timer dugnad for å få driften til å gå rundt. Villa Tou har i sommer blitt malt av fagfolk, og kostnadene kom på 107 000,-. Det er forestående nødvendig vedlikeholdsarbeid med reparasjon av veranda og drivhus og utskifting av vinduer, og dette egner seg heller ikke som dugnadsarbeid. Ved siden av den daglige driften er stiftelsen for tiden opptatt med å fullføre planen som er lagt for den gamle tennisbanen. Her legges det ut plen, stier, reiler for småbarn og funksjonshemmede, bocciabane og en «musikkpavljong».

Endelig kostnad er ikke helt klar men grunnarbeid og oppføring av bygningen vil koste ca. 350.000,-. Stiftelsen har hittil brukt ca. 650.000,- på aktivitetsparken.

Rådmannens kalde skulder
Som tidligere kjent har rådmannen i forbindelse med budsjettet for 2020 vært ute med sparesabelen. Kutt i offentlige stillinger, utsettelse av flerbrukshall og svømmehall, nedleggelse av skole mm.

Derfor får, ikke uventet, søkerne en kald skulder av rådmannen når saken kommer til behandling. Selv om rådmannen roser begge søkerne for det arbeidet de gjør for fellesskapet, så er det ikke økonomi til å støtte med mer en de allerede gjør.

Camp773, fikk også i forrige runde i 2018 en kald skulder. Men da fremsatte Høyre et fellesforslag om å delvis innvilge søknaden med en engangssum.

Når saken skal opp i de forskjellige utvalg, er det politikerne som avgjør skjebnen til søknadene. Men friskt i minne sitter også rådmannens budsjettforslag og her får politikerne nok å bryne seg på dersom de ønsker å endre på budsjettet.

En støtte til disse tiltakene, kan i ytterste konsekvens betyr stengt frisklivssentral i opp til 2 år.

Foto hovedbilde: Mølleparkens Venner

Legg igjen en kommentar