Kommunen vil inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Stavanger

I begynnelsen av desember skrev vi en sak om at Strand kommune må punge ut for legevakttelefonen på natt etter at AMK sa opp avtalen med kommunen. Strand legevakt er lokalisert ved Jonsokberget bo- og aktivitetssenter.

I kommende levekårsutvalg legger administrasjonen frem saken om administrativt vertskommunesamarbeid for lokalpolitikerne, som forøvrig koster kommunene opp mot 600.000,-. Saken skal videre til behandling i formannskapet og til slutt kommunestyret. Les avtalen her!

I saksfremstillingen til levekårsutvalget beskrives det med rekruttering av sykepleiere som utfordrende for kommunen, spesielt på natt. I 2002 inngikk derfor Strand kommune en muntlig avtale med akuttmedisinsk nødsentral (AMK/113) for å besvare legevakttelefonen på nattestid. Som tidligere kjent sa AMK opp avtalen i begynnelsen av oktober med oppsigelsestid ut året. Men på grunn av fortsatt sykepleiermangel må kommunen søke samarbeid med annen legevakt. Strand kommune betalt 90 000 kr pr år for avtalen med AMK.

Det er av kostnadsmessige- og rekrutteringsmessige hensyn ikke tilrådelig å etablere en ordning med legevakt natt i Strand. Kommunen har derfor forhandlet frem en avtale med Stavanger kommune om et vertskommunesamarbeid. Avtalen krever positive vedtak i begge kommuner. Avtalen med AMK er av den grunn forlenget ut februar i år og avtalen med Stavanger kan forutsatt positive vedtak starte fra 01.03.20, heter det i saksfremstillingen.

Strand har som beskrevet i lang tid hatt store vansker med å rekruttere sykepleiere. Det er marginal sykepleiedekning på natt for å ivareta pleieoppgaver. Hadde kommunen hatt tilgang på sykepleiere, ville det vært behov for snaue 2 årsverk fordelt på 3 personer for at turnus skal gå opp, med en kostnadsramme på 1,7-1,8 mill.

Rådmannens vurdering og konklusjon
Strand inngår vertskommuneavtale med Stavanger om betjening av legevaktstelefon på natt fra 01.03.20. Dette er eneste reelle løsning så lenge det er meget krevende å rekruttere sykepleiere og kostnaden forbundet med egen drift er vesentlig høyere enn et vertskommunesamarbeid med Stavanger.

Rådmannen tilrår at Stand kommunestyre godkjenner avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om legevaktsentral på natt mellom Strand kommune og Stavanger kommune.

Legg igjen en kommentar